ЗВІТ ЗА РОБОТУ ЗДО №44 у 2021 – 2022 навчальному році

15.06.2022 р.

Звіт

директора ЗДО  № 44   за роботу у 2021 – 2022 навчальному

році  від 15.06.2022 року

Впродовж 2020-2021 навчального року колектив закладу дошкільної освіти  спільно з батьківським комітетом та Піклувальною радою працював над вирішення ряду педагогічних, організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним закладом, поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності   що базується на принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації.

Робота закладу дошкільної освіти  проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку закладу, Річного плану роботи та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на продовження  спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї  для  формування основ  соціально – громадянської компетентності та патріотичних почуттів у здобувачів освіти в процесі  провідної діяльності  дітей дошкільного віку, здоров’язбережувальної компетентності  та ціннісного ставлення до власного здоров’я та безпеки життєдіяльності у дітей раннього і молодшого дошкільного віку шляхом  використання на заняттях і в повсякденному житті оздоровчих технологій а також  виховання особистісних якостей майбутніх школярів у різних видах діяльності відповідно до вимог Базового компонента  дошкільної освіти.

Колективу ЗДО вдалося вдосконалити та  забезпечити реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року №305 «Про затвердження Норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» на базі концепції НАССР.

Впродовж 2021 – 2022 навчального року проведено ряд заходів, що забезпечили успішну роботу закладу дошкільної освіти (ясел – садка): річний план роботи був підготовлений із врахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти, завдань довготривалої Програми розвитку закладу до 2023 року,  перспективного плану роботи над науково-методичною проблемою та очікувань батьків здобувачів освіти та громадськості мікрорайону «Ювілейний»; 2 рази на місяць проводились  різноманітні форми методичної роботи з педагогами.

Педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дітей раннього та дошкільного віку, у відповідності із науково-практичними засадами оновленого Базового компонента дошкільної освіти та змістом діючої програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та власної освітньої програми «Компетентні малюки», яка  базується на оновленому БКДО. При здійсненні освітнього процесу педагогічні працівники закладу дотримувалися вимог Положення про академічну доброчесність , Положення про запобігання боулінгу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗДО №44 , організовували педагогічний процес  з врахуванням  Правил поведінки для учасників освітнього процесу. Всі ці документи не тільки прискорили зміни в організації освітнього процесу, а й  осучаснили  особу педагога і керівника  ЗДО, дозволили покращити якість освіти.

Робота над вдосконаленням процесу запровадженої  системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР була продовжена і реалізована: з січня 2022 року харчування дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до постанови 305.

Поставлені завдання були виконані повністю, що забезпечило не тільки зміни у роботі з педагогічними кадрами та в здійсненні  оперативного і планового контролю, а й дали змогу розпочати  активне упровадження  внутрішньої системи якості освіти.

Протягом року спрямовувались  зусилля педагогів і батьків на створення освітнього середовища, яке не тільки мотивує здобувачів освіти, а й активізує і розвиває. Для оцінки якості освітнього середовища розробили параметри оцінювання, які дали змогу візуалізувати структуру освітнього простору, визначити основні виміри середовища, які важливі для його облаштування. Вибрані  пріоритетні освітні технології (комунікативну, проектну, дослідницько – діяльнісну, ігрового моделювання, рефлексії), допомогли педагогам у створеному освітньому середовищі не тільки  навчати дітей взаємодії, а й залучати малят і їх батьків до оновлення групових осередків.

У ЗДО створені всі умови для безперервного навчання педагогів, що допомагає їм підвищувати свою професійну майстерність, брати участь у загальноміських  та обласних педагогічних конкурсах, створювати  інноваційні методичні посібники ( учасники освітнього процесу заняли  ІІІ місце  у міському конкурсі « Зимова фортеця» ).

У поточному навчальному році були підготовлені документи на атестацію п’ятьох педагогів закладу. За результатами атестації підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» – 1 особі,  присвоєно вищу кваліфікаційну категорію – 1 особі, підтверджено  першу кваліфікаційну категорію – 1 особі,  присвоєно другу кваліфікаційну категорію – 1 особі, присвоєно 11 тарифний розряд – 1 особі.

Названі педагоги досягли помітних успіхів у роботі з дітьми за напрямками пізнавального, екологічного, фізичного, економічного та  соціально-морального розвитку, ігрової  та мовленнєвої діяльності, що забезпечило не тільки професійний ріст та сформувало інтерес до дослідницької педагогічної діяльності, а й спонукало до активного запровадження в практику роботи з дітьми інноваційних педагогічних  та здоров’язбережувальних технологій та особистісно орієнтованої моделі дошкільної  освіти.

Створені умови для здобуття повної вищої освіти  3 особам, з них  3 вихователя.

На  1 вересня 2021 року в ЗДО було прийнято 70  дітей відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку – 54 осіб, дошкільного – 16. Альтернативною формою дошкільної освіти (проведення онлайн – консультацій 2рази на місяць) була охоплена 1 дитина, що мешкає в мікрорайоні «Ювілейний».

ЗДО розрахований на 275 місць. Списковий склад дітей становив в поточному навчальному році 310 осіб, з них 70 – діти раннього віку, 240 – дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим та  родинним принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до закладу дошкільної освіти .

На 01.06. 2021р. у ЗДО було прийнято 57  нових дітей. На 01.09.22 р.  очікується  списковий склад вихованців – 288  осіб.

Заклад дошкільної освіти забезпечений педагогічними кадрами на 95% обслуговуючим персоналом на 90 %.

В поточному навчальному році дошкільний заклад продовжив роботу на самостійному балансі. Ми маємо власну бухгалтерію, самостійний узгоджений з управлінням освіти власний кошторис, рахунки в банку, що дає змогу батькам не тільки отримувати бухгалтерську інформацію на місці, а й забезпечує економію часу батьків. Самостійний баланс дає змогу покращувати харчування дітей, створити більше зручностей для батьків щодо проведення оплати за харчування дітей.

В закладі працює 24  вихователів , 1 – спеціаліст із навчання дітей зображувальної діяльності, 1 -практичний психолог, 1 – інструктор із фізкультури, 2 музичних керівники, 1 керівник гуртка, 1 – вихователь-методист, 1  – вчитель-логопед

З вересня місяця 2020 року охоплено гуртковою роботою за бюджетний кошт дітей дошкільного віку: навчання англійської мови – 240 дитини, християнська етика – 39 дітей..Працюють гуртки, що надають додаткові освітні платні послуги: з логопедії, зображувальної діяльності, навчання елементів грамототи,  корекції постави та хореографії. Кожна дитина дошкільного віку охоплена 2 гуртками.

У 2021 навчальному році педагоги закладу дошкільної освіти № 44 розпочали роботу над науково-методичною проблемою закладу «Формування цілісної, життєво компетентної особистості  дитини в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти»   (2020-2025рр).  Педагогічний колектив  повністю реалізував методичне завдання, яке було поставлено на 2021-2022 навчальний рік «Формування здоров’язбережувальної компетентності, ціннісного ставлення   до власного здоров’я та навичок  безпечної поведінки у дошкільників   через впровадження оздоровчих технологій   в  різних видах  діяльності». З педагогами було  проаналізовано  зміст поняття «здоров’язбережувальна компетентність» за  оновленим БКДО, визначено шляхи реалізації завдань формування здоров’язбережувальної компетентності та навичок  безпечної поведінки    в  різних видах  діяльності , виховання ціннісного ставлення   до власного здоров’я ,   підібрані цікаві форми подачі дітям   знань про людину та  її здоров’я,  розглянуті способи оволодіння    практичними навичками здорового способу життя,   створено сприятливі  умови  для безпечного перебування   в ЗДО. Члени творчої групи   розробили пакет  діагностичних матеріалів для дослідження  валеологічних знань та уявлень дітей про  сформованость  навичок здорового способу життя та безпечної поведінки.    Підсумком реалізації методичного завдання  стали розробки   буклетів, пам’яток, порадників із досвіду роботи над проблемою, розміщення інформації на сайті ЗДО, створення передового досвіду роботи інструктора з фізкультури Н. Лук’янчук  на тему: «Вплив спортивних свят та розваг на формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників,  запобігання малорухливому способу життя» .

У квітні 2022 на базі закладу, в режимі онлайн, відбулося засідання професійної спільноти інструкторів з фізичної культури місти з теми: « Спортивні свята та розваги, як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку»

. Заклад здійснював  освітню роботу за  вимогами БКДО  і під час дії воєнного стану введеним Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64/2022 « Про введення воєнного стану в Україні», керуючись листом МОН  від 02.04. 2022, №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану в Україні», використовуючи ідеї гуманістичної педагогіки, теорію природовідповідності, ідеї патріотичного та громадянського виховання, ідеї  солідарної відповідальності  держави, громади, родини, педагогічних працівників, причетних до розвитку і виховання дітей раннього та дошкільного віку.

Педагогічні працівники були залучені до дистанційно-змішаної форми роботи, активно працювали над створення онлайн-занять, які розміщували у батьківських вайбер-групах, здійснювали відеозаписи, презентації занять, ігор з використанням інноваційних методик за блоками: « Під крилами безпеки», « Таємниці України», « Інтелект дошкілля»,

« Психотерапевтична казка».  Практично всі напрацювання педагогів висвітлювалися у групі « Попелюшка», соціальної мережі Фейсбук. Все це сприяло вдосконаленню педагогічної майстерності педагогів, сприяло професійному росту, визвало неабиякий інтерес до використання у роботі онлайн-технологій.

Працівники закладу проявили чітку громадянську позицію під час війни: брали активну участь у волонтерській діяльності, а саме плели маскувальні сітки, готували їжу для військових, допомагали матеріально

З метою забезпечення безпечного перебування учасників освітнього процесу в закладі, адміністрацією закладу розроблено Заходи організації діяльності ЗДО  у воєнний час, інструкції з охорони  праці та безпеки життєдіяльності працівників та дітей, а саме:

 • « Інструкція з охорони праці для персоналу ЗДО № 44 в умовах воєнного стану» , №57.
 • «Інструкція з безпеки життєдіяльності для персоналу ЗДО № 44 у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві» № 58.
 • Інструкція з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в ЗДО № 44 в умовах воєнного стану» , № 5.

Відпрацьовано алгоритм дії персоналу ЗДО у разі виникнення надзвичайної ситуації,

проведені об’єктові тренування та заняття які спрямовані на відпрацювання навичок евакуації та вивчення ризиків пов’язаних з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правилами поводження з ними, також облаштовано захисну споруду розміром 70 кв.м, яка розрахована на 116 осіб.

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 4 % поповнились новими матеріалами куточки фізичного виховання, зони дослідницької діяльності малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах.                     .

Нам даний час проводиться  капітальний ремонт сходового маршу, що сприятиме створенню затишку в дитячому садку.  У 2022 році встановлено та введено в експлуатацію автоматичну пожежної сигналізацію (кошти державної субвенції),  виготовлення проєктно – кошторисну документацію на заміну внутрішньої системи тепло забезпечення. У зв’язку з воєнним станом капітальний ремон системи теплозабезпечення тимчасово призупинений.

У квітні 2022 року замінені двері на харчоблоці у  травні 2022 року  встановлено пароконвектомат,  що дозволити покращити якість харчування.

Буде пофарбовано ворота, частина огороджувальної сітки, обладнання  спортивного та ігрових майданчиків.

Всі роботи по ремонту приміщень ЗДО проводяться  якісно з використанням безпечних сертифікованих    матеріалів.

Заклад  освіти забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору.

Придбано тюль, чехол на радіотор, чохли на матраци 6 шт., 26 комплектів постільної білизни,  наматрацники 127 штук, фартухи і головні убори для працівників кухні, комплект покривал на ліжко, пошито театральні костюми для юних артистів що становить витрати в сумі – 21 097 грн. 57 коп., з яких 16 029грн. 90 коп. – батьківські кошти.

На виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення виділено 49200 грн..

Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою, проведено передплату на 11 спеціальних журналів, 1 суспільно-політичну газету.

Передплату проведено на суму 9428 грн. Всі кошти на передплату педагогічної преси надійшли від залучених керівником ЗДО  фізичних осіб – благодійників.

Із загального фонду витрачено на придбання матеріальних цінностей та закупівлю робіт- 160993,00грн.

Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки. Так як безпека життя і здоров’я дітей та персоналу у пріоритеті, кошти у сумі 30363,12 грн. були спрямовані на охорону праці та пожежну безпеку. Було проведено:

–  4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий, також інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності персоналу та здобувачів освіти в період дії воєнного стану;

 • проведено ремонт і технічний огляд електричного щита освітлювального, що становило 5550, 15 грн.,

– перезаряджено вогнегасників на 3497,42 грн;

– інші заходи з пожежної безпеки: на суму 4200 грн. (сейф);

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– 2 рази на рік (восени та весною) проведилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання та відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування;

 • проведено об’єктові тренування з формування навичок швидкої евакуації до захисного укриття та навчальні заняття щодо відпрацювання навичок безпечної поведінки з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами.
 • замінено електролампочки на енергозберігаючі на суму 14 900, 29.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами, пароконвектоматом.

– придбано електротовари (електропровід, лампочки, розетки, автомати,тени, електрореле)  на суму 2785, 40

Фінансування закладу дошкільної освіти відбувається коштом місцевого бюджету та за рахунок добровільних пожертвувань та цільових внесків фізичних і юридичних осіб.

Протягом звітного періоду на фінансування ЗДО було виділено бюджетні кошти  у сумі  9907078 грн. 84 коп. з них:

 • спецфонд – 738310, 92

– на зарплату і нарахування – 7393780, 43 грн., з них із спецфонду -146669,42грн.

– на комунальні платежі – 1632840грн. з них витрачено 1531566, 26грн., із спецфонду 16369, 25

– на придбання матеріалів та обладнання –111193, 73грн..; з них із спецфонду 22397, 20  грн.(платні послуги), 96789,60 грн. – кошти благодійників.

– на виконання робіт – 42903, 27 грн.,

– на харчування дітей – 724375,95 з них по спецфонду – 449615, 85 грн. ( харчування)

 • на рахунок ЗДО надійшло благодійних внесків 6469, 60 їх використано для встановлення пластикових вікон.

Капітальні вкладення:

 • пароконвектомат – 124194, 06 грн.,
 • холодильні камери ( 2 шт.) – 63 000грн.,
 • водні крани, змішувачі та несадки – 22233, 90 грн.
 • на пошиття спецодягу витрачено – 903, 70

Всі кошти витрачались за цільовим призначення.

Завдяки  бережній  витраті води, електроенергії, тепла, вивезення відходів, отримали економію бюджетних  коштів у сумі : 77778,33грн.

.Так як безпека життя і здоров’я дітей та персоналу у пріоритеті, кошти у сумі 423 470 грн. були спрямовані на встановлення автоматичної пожежної сигналізаці.

Для придбання засобів захисту здобувачів освіти та персоналу від зараження CОVID -19, було виділено та освоєно 21213,10 грн.

Проведено лабораторні дослідження води, піску, готових страв на суму 2369, 78.

За результатами досліджень встановлено, що всі відібрані зразки підтвердили безпеку продуктів харчування, готових страв, води і піску.

    В ЗДО протягом 2021 – 2022 навчального року виховувались  діти пільгових категорій які отримали  соціальну підтримку та допомогу – 67 осіб. Серед них: діти учасників АТО – 21,  діти з багатодітних сімей – 33, діти з малозабезпечених сімей – 11, діти з інвалідністю – 2 , З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 65 чол.. Отже безкоштовне харчування отримували – 34 дитини а саме: отримували безкоштовне харчування – 33 чол., сплачували 50% вартості за харчування – 33 сім’ї.

За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -7  чол. та колектив ЗДО.   Почесною грамотою виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено – 4 осіб, грамоти з нагоди ювілейної дати – 3 осіб.

За підсумками 2020 року відповідно до ст..58 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ЗДО було виділено матеріальну винагороду за високі досягнення у вихованні та навчанні дітей.

Матеріальна допомога в розмірі 500 гривень виділяється профкомом всім членам профспілки ЗДО, що перебували на стаціонарному лікуванні.

В ЗДО організоване триразове харчування . Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку – 35 грн., для дошкільного – 45 грн.. 30% вартості оплачується з міського бюджету. Батьки по факту платять: за дітей ясельного віку -24,50; за дітей дошкільного віку – 31, 50. Харчування різноманітне, якісне, калорійне.

Вартість утримання  однієї дитини в ЗДО за  9 місяців 2020-2021 н. р. за бюджетні  кошти складає 29576, 66грн.  із врахуванням коштів із спецфонду – 31958, 31грн., що становить суму 9907078, 84 на 310 дітей.

Успішно запроваджена система безпечності харчування в ЗДО (НАССР)

Долікарську допомогу дітям надають як сестри медичні старші, так і педагоги.

До керівника закладу за 2021-2022 навчальний  рік було 24 звернення громадян. З них: у 15 зверненнях піднімались питання виховання дітей; організації дієтичного харчування – 6; організаційні – 3;

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ЗДО, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на сайті ЗДО.

 

Катерина ПРИГОДА, директор ЗДО № 44.

 

 

 

 

11.06.2021р.

Звіт

директора ЗДО  № 44   за роботу у 2020 – 2021 навчальному

році  від 11.06.2021 року

Протягом 2020-2021 навчального року колектив закладу дошкільної освіти  спільно з батьківським комітетом та Піклувальною радою працював над вирішення ряду педагогічних, організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним закладом, поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності   що базується на принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації.

Робота закладу дошкільної освіти  проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку закладу, Річного плану роботи та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на продовження  спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї  для забезпечення діяльнісного підходу до формування основ  соціальної компетентності, адаптації до соціального середовища у дітей раннього та молодшого дошкільного віку шляхом запровадження освіти сталого розвитку; забезпечення наступності у формуванні комунікативної та математичної компетентності здобувачів освіти шляхом запровадження інтерактивної взаємодії  в процесі формування елементарної математичної грамотності, діалогічного та зв’язного мовлення на заняттях та в повсякденному житті; вдосконалення психологічного супроводу  з метою  спрямування освітнього процесу від накопичення знань до формування компетентностей (здоров’язбережувальна, комунікативна, предметно-практична, сенсорно-пізнавальна, природничо-екологічна, художньо-продуктивна, мовленнєва, соціальна,  особистісно-оцінна) в процесі підготовки дітей до шкільного життя відповідно до Концепції «Нової української школи». Продовжилась  робота над вдосконаленням процесу запровадженої  системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР.

Протягом 2020 – 2021 навчального року проведено ряд заходів, що забезпечили успішну роботу закладу дошкільної освіти (ясел – садка): річний план роботи був підготовлений із врахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти, завдань довготривалої Програми розвитку закладу до 2023 року,  перспективного плану роботи над науково-методичною проблемою та очікувань батьків здобувачів освіти та громадськості мікрорайону «Ювілейний»; 2 рази на місяць проводились  різноманітні форми методичної роботи з педагогами;  підготовлені керівником і оприлюднені на сайті Положення про академічну доброчесність та Положення про запобігання булінгу з планами роботи; розроблено та запроваджено в практику роботи Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗДО №44; розроблені Правила поведінки для учасників освітнього процесу; розроблені  та успішно реалізуються Заходи до святкування 30-річчя Незалежності України. Очолювана керівником  ЗДО комісія розробила власну освітню програму «Компетентні малюки», яка базується на оновленому БКДО. Всі ці документи не тільки прискорили зміни в організації освітнього процесу, а й  осучаснили  особу педагога і керівника  ЗДО.

Протягом навчального року педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дітей раннього та дошкільного віку, у відповідності із науково-практичними засадами оновленого Базового компонента дошкільної освіти та змістом діючої програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та власної освітньої програми «Компетентні малюки».

Продовжилась  робота над вдосконаленням процесу запровадженої  системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР.                               .    Поставлені завдання були виконані повністю, що забезпечило не тільки зміни у роботі з педагогічними кадрами та в здійсненні  оперативного і планового контролю, а й дали змогу розпочати  активне упровадження  внутрішньої системи якості освіти.

Протягом року спрямовувались  зусилля педагогів і батьків на створення освітнього середовища, яке не тільки мотивує здобувачів освіти, а й активізує і розвиває. Для оцінки якості освітнього середовища розробили параметри оцінювання, які дали змогу візуалізувати структуру освітнього простору, визначити основні виміри середовища, які важливі для його облаштування. Вибрані  пріоритетні освітні технології (комунікативну, проектну, дослідницько – діяльнісну, ігрового моделювання, рефлексії), допомогли педагогам у створеному освітньому середовищі не тільки  навчати дітей взаємодії, а й залучати малят і їх батьків до оновлення групових осередків.

У ЗДО створені всі умови для безперервного навчання педагогів, що допомагає їм підвищувати свою професійну майстерність, брати участь у загальноміських  та обласних педагогічних конкурсах, створювати  інноваційні методичні посібники (керівник музичний Письменюк Л.Г. із власним методичним  посібником посіла ІІІ місце у міському конкурсі і  ІІ – в обласному).

У поточному навчальному році були підготовлені документи на атестацію дев’ятьох педагогів закладу. За результатами атестації підтверджено вищу кваліфікаційну категорію – 3особам, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію – 3 особам, присвоєно першу кваліфікаційну категорію – 1 особі, присвоєно 11 тарифний розряд – 1 особі, підтверджено 11 тарифний розряд – 1 особі.

Названі педагоги досягли помітних успіхів у роботі з дітьми за напрямками пізнавального, екологічного, фізичного, економічного та  соціально-морального розвитку, ігрової  та мовленнєвої діяльності, що забезпечило не тільки професійний ріст та сформувало інтерес до дослідницької педагогічної діяльності, а й спонукало до активного запровадження в практику роботи з дітьми інноваційних педагогічних  та здоров’язбережувальних технологій та особистісно орієнтованої моделі дошкільної  освіти.

Створені умови для здобуття повної вищої освіти  4 особам, з них 3 вихователі, 1 – керівник музичний.

На  1 вересня 2020 року в ЗДО було прийнято 93 дитини відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку – 69 осіб, дошкільного – 24. Альтернативною формою дошкільної освіти (проведення онлайн – консультацій 2рази на місяць) була охоплена 1 дитина, що мешкає в мікрорайоні «Ювілейний».

ЗДО розрахований на 275 місць. Списковий склад дітей становив в поточному навчальному році 338 осіб, з них 65 – діти раннього віку, 273 – дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим та  родинним принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до закладу дошкільної освіти .

На 01.06. 2021р. у ЗДО було прийнято 97  нових дітей. На 01.09.21р.  очікується  списковий склад вихованців – 336 осіб.

Заклад дошкільної освіти забезпечений педагогічними кадрами на 95% обслуговуючим персоналом на 100%.

В поточному навчальному році дошкільний заклад продовжив роботу на самостійному балансі. Ми маємо власну бухгалтерію, самостійний узгоджений з управлінням освіти власний кошторис, рахунки в банку, що дає змогу батькам не тільки отримувати бухгалтерську інформацію на місці, а й забезпечує економію часу батьків. Самостійний баланс дає змогу покращувати харчування дітей, створити більше зручностей для батьків щодо проведення оплати за харчування дітей.

В закладі працює 25 вихователів з них 1 – спеціаліст із навчання дітей зображувальної діяльності, практичний психолог, інструктор із фізкультури, 2 музичних керівники, 2 керівники гуртків, вихователь-методист.

З вересня місяця 2020 року охоплено гуртковою роботою за бюджетний кошт дітей дошкільного віку: навчання англійської мови – 273 дитини, християнська етика – 32 дитини. Працюють гуртки, що надають додаткові освітні послуги: з логопедії, зображувальної діяльності,   корекції постави та хореографії. Кожна дитина дошкільного віку охоплена 2 гуртками.

Досвід роботи колективу із забезпечення діяльнісного підходу до формування основ  соціальної компетентності, адаптації до соціального середовища у дітей раннього та молодшого дошкільного віку шляхом запровадження освіти сталого розвитку та  забезпечення наступності у формуванні комунікативної та математичної компетентності здобувачів освіти шляхом запровадження інтерактивної взаємодії  в процесі формування елементарної математичної грамотності, діалогічного та зв’язного мовлення на заняттях та в повсякденному житті; вдосконалення психологічного супроводу  з метою  спрямування освітнього процесу від накопичення знань до формування компетентностей став ндбанням не тільки  нашого педагогічного колективу, а й усієї спільноти педагогів м.Рівного.

Протягом чотирьох останніх років педагоги нашого ЗДО ділились із колегами інших закладів своїми здобутками з організації ігрової діяльності дітей раннього і молодшого дошкільного віку на заняттях школи педмайстерності.

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 3% поповнились новими матеріалами куточки фізичного виховання, зони дослідницької діяльності малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах.                     .

Проводиться  капітальний ремонт спальні групи №9, що дасть змогу затишно і комфортно організовувати денний сон дітей. Розпочато капітальний ремонт підлоги групи  №10, частковий ремонт стін в групах №5,№2. В квітні 2021 року отримано державну субвенцію на встановлення автоматичної пожежної сигналізації, розпочато виготовлення проєктно – кошторисної документації на заміну внутрішньої системи тепло забезпечення.

У травні 2021 року з міського бюджету виділені кошти для придбання комп’ютера, парової шафи, ігрового обладнання.

Буде проводитись встановлення двох інфрачервоних плит та аераторів на крани у вікових групах.

Ремонтуються сходи біля всіх вхідних дверей. Буде пофарбовано ворота, частина огороджувальної сітки, обладнання  спортивного та ігрових майданчиків. Придбано 151 комплект постільної білизни, пошито 19 театральних костюми для юних артистів, що дало змогу додатково залучити 12%  дітей  до участі в театралізованих дійствах.

Всі роботи по ремонту приміщень ЗДО проводяться  якісно з використанням безпечних сертифікованих    матеріалів.

Заклад  освіти забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору.

Для придбання засобів захисту здобувачів освіти та персоналу від зараження CОVID -19, було виділено та освоєно 22113 грн.

Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою, проведено передплату на 11 спеціальних журналів, 1 суспільно-політичну газету.

Передплату проведено на суму 9311гр. Всі кошти на передплату педагогічної преси надійшли від залучених керівником ЗДО  фізичних осіб – благодійників.

Із загального фонду витрачено на придбання матеріальних цінностей та закупівлю робіт- 160993,00грн.

Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки. Так як безпека життя і здоров’я дітей та персоналу у пріоритеті, кошти у сумі 15477,42 грн. були спрямовані на охорону праці та пожежну безпеку. Було проведено:

–  4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий;

– перезаряджено вогнегасників на 3497,42 грн;

інші заходи з пожежної безпеки: на суму2040 грн.;

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– 2 рази на рік (восени та весною) проведилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання та відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування;

– проведено освітлення території ЗДО на суму 11980,00грн.;

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

– придбано електротовари (електропровід, лампочки, розетки, автомати,тени, електрореле)  на суму5152,25

Фінансування закладу дошкільної освіти відбувається коштом місцевого бюджету та за рахунок добровільних пожертвувань та цільових внесків фізичних і юридичних осіб.

Протягом звітного періоду на фінансування ЗДО було виділено бюджетні кошти  у сумі  7218381 грн.. з них:

– на зарплату і нарахування – 6355762, 30 грн., з них із спецфонду -150973, 37грн.

– на комунальні платежі – 938845, 32грн. з них витрачено 861096,67грн.

– на придбання матеріалів та обладнання –232955,35грн..; з них із спецфонду 5447,50 грн.(платні послуги), 98500,17 грн. – кошти благодійників.

– на виконання робіт – 22876, 20 грн.,  з них із спецфонду – 890,88грн.

– на харчування дітей – 1041158,44 з них по спецфонду – 534387,00грн.

Всі кошти витрачались за цільовим призначення.

Завдяки  бережній  витраті води, електроенергії, тепла, вивезення відходів, отримали економію бюджетних  коштів у сумі : 77778,33грн.

Для зміцнення матеріальної бази ЗДО мною були підготовлені 2 малих проєкти  громадського бюджету на суму478120 грн., які були підтримані громадськістю міста, їх реалізація завершилась у 2020 році.

У 2021 році підготовлено мною 2 проєкти громадського бюджету  на суму 380800грн. У разі їх підтримки  громадою,  будуть реставровані пішохідні доріжки на території ЗДО №44 та ЗЗСО №23.

Так як безпека життя і здоров’я дітей та персоналу у пріоритеті, кошти у сумі 15477,42 грн. були спрямовані на охорону праці та пожежну безпеку.

Для придбання засобів захисту здобувачів освіти та персоналу від зараження CОVID -19, було виділено та освоєно 21213,10 грн.

Проведено лабораторні дослідження води, піску, готових страв на суму

1879,47грн. За результатами досліджень встановлено, що всі відібрані зразки підтвердили безпеку продуктів харчування, готових страв, води і піску.

Завдяки залученим коштам батьків  у сумі 2557 грн. ЗДО зміг провести чистку та дизенфекцію 110 комплектів постільної білизни у групах, які комплектуються новими дітьми.

    На проведення ремонту приміщень ЗДО до нового навчального року були залучені кошти у сумі грн., 20744,20 грн.  з них бюджетні – 6034 грн.

В ЗДО протягом 2020 – 2021 навчального року виховувались  діти пільгових категорій – 82 особи. Серед них: діти учасників АТО – 22,  діти з багатодітних сімей – 32, діти з малозабезпечених сімей – 9, діти з інвалідністю – 2 , діти з сімей, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АС – 17 чол. З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 65 чол., а саме: отримували безкоштовне харчування – 33 чол., сплачували 50% вартості за харчування – 32 сімей.

За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -15 чол. та колектив ЗДО.  Почесними грамотами управління освіти  ОДА – 2 чол., Почесними грамотами і Подяками виконавчого комітету Рівненської міської ради -2 чол. Почесною грамотою виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено – 11, Почесною грамотою ОДА колектив закладу за ІІ місце у конкурсі методичних посібників.

Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали премії до Дня Дошкілля.

За підсумками 2020 року відповідно до ст..58 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ЗДО було виділено матеріальну винагороду за високі досягнення у вихованні та навчанні дітей.

Матеріальна допомога в розмірі 500 гривень виділяється профкомом всім членам профспілки ЗДО, що перебували на стаціонарному лікуванні. Двоє працівників за кошти (частково) профкому оздоровили своїх дітей в таборах. Колектив за кошти профспілки здійснив поїздку у вихідні дні на екскурсію в Закарпаття.

В ЗДО організоване триразове харчування . Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку – 28 гр (влітку – 30,80грн.)., для дошкільного – 34 гр. (влітку – 37,40грн.). 40% вартості оплачується з міського бюджету. Батьки по факту платять: за дітей ясельного віку -16,80; за дітей дошкільного віку – 20,40. Харчування різноманітне, якісне, калорійне.

Вартість утримання  однієї дитини в ЗДО за  9 місяців 2020-2021 н. р. за бюджетні  кошти складає 23636,12грн.  із врахуванням коштів із спецфонду – 26138, 83грн.

Успішно запроваджується система безпечності харчування в ЗДО (НАССР)

Долікарську допомогу дітям надають як сестри медичні старші, так і педагоги.

До керівника закладу за 2020-2021 навчальний  рік було 34 звернення громадян. З них: у 18 зверненнях піднімались питання виховання дітей; організації дієтичного харчування – 10; організаційні – 6;

На  звернення щодо  виховання і навчання дітей 18 батьків отримали  консультації керівника; питання дієтичного харчування вирішені в  повному обсязі – 6 звернень, частково -3 звернення. Питання залишення дітей в старшій групі  ще на один рік позитивно вирішено – 1; 2 особи зважили на аргументи керівника і практичного психолога та віддали дітей до школи; 15 звернень пов’язані з працевлаштуванням та правилами прийому дітей в ЗДО.

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ЗДО, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на сайті ЗДО.

 

Л.Кузьмук, директор  ЗДО №44.

 

 

 

 

 

                                    

 

 

09.06.2020р.

Звіт

Директора ЗДО № 44   за роботу у 2019 – 2020 навчальному році  від 09.06.2020 року

       Протягом 2018-2019 навчального року колектив закладу дошкільної освіти  спільно з батьківським комітетом та Піклувальною радою працював над вирішення ряду педагогічних, організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом, поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських рішень,запровадження колегіальної етики управлінської діяльності,   що базується на принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації.

Робота закладу дошкільної освіти проводилась відповідно до завдань Концепції розвитку закладу та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на запровадження основ фінансової освіти для дошкільників з метою прищеплення елементарних умінь планування власних коштів, сімейного бюджету, приймання рішення щодо використання та заощадження природних ресурсів та формування економічної компетенції, продовження  спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї  з формування соціальних навичок життя  на основі запровадження засад освіти сталого розвитку, забезпечення партнерської взаємодії на засадах довіри і поваги закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи у формуванні пізнавального інтересу старших дошкільників до освітньої діяльності та мотиву досягнення успіху в процесі підготовки їх до навчання в школі відповідно до стандартів Нової української школи та  запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР.

Успішно завершилась п’ятирічна робота над розв’язанням науково – методичної проблеми «Виховання громадянина та патріота України на засадах духовних надбань свого народу», всі завдання якої були виконані повністю.

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 5% більше придбано нових матеріалів для поповнення куточків екологічного та економічного  виховання, зміцнилась матеріальна база для образотворчої діяльності та фізкультурно-оздоровчої роботи  із здобувачами освіти раннього та дощкільного віку, нестандартне фізкультурне обладнання виготовлене педагогами в кожній групі та спортзалі, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові осередки, особлива увага зверталась на вікна, стелю, підлогу у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах.

Завершилась робота з реалізації двох проектів Громадського бюджету, що забезпечило капітальний ремонт ігрових павільйонів на 10 дитячих майданчиках, благоустрій частини території  ігрових майданчиків та встановлення нових бордюрів навколо клумб. Це дало змогу не тільки проводити більше занять з фізкультури на свіжому повітрі, покращити роботу над формуванням фізичних якостей та здорового способу життя дошкільників, зручно та безпечно організовувати фізкультурно-оздоровчу роботу на прогулянках в різних погодних умовах, а й створити умови для організації дозвілля вихованців ЗДО та дітей мікрорайону, що не охоплені дошкільною освітою, у вихідні та святкові дні.

Протягом навчального року педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дітей раннього та дошкільного віку, у відповідності із науково-практичними засадами Базового компонента дошкільної освіти та змістом діючої програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Протягом 2019-2020 навчального року в ЗДО було прийнято 116 дітей відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку – 82 особи, дошкільного – 34. Альтернативною формою дошкільної освіти (відвідування старших груп ЗДО без харчування та денного сну: з 9-00 до 12-00) було охоплено 3 дітей, що мешкають в мікрорайоні «Ювілейний».

Заклад дошкільної освіти  розрахований на 275 місць. Списковий склад дітей становив в поточному навчальному році 359 осіб, з них 80 – діти раннього віку, 279 – дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим та родинним  принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до дошкільного закладу.

Заклад дошкільної освіти забезпечений педагогічними кадрами на 98% обслуговуючим персоналом на 100%.

Проведено капітальний ремонт мистецької, кабінетів мовознавства та практичного психолога, поточний ремонт стін спортивної зали, що забезпечить більш комфортне перебування дітей у ЗДО. Розпочато роботи із приведення у відповідність до правил пожежної безпеки центрального сходового маршу. Естетичне оформлення ролетами вікон в музичній залі не тільки створить затишок та комфорт, а й вплине на формування естетичних почуттів малят.

Поточний ремонт в коридорах дасть змогу покращити естетичний вигляд всього закладу. Проведено частковий ремонт системи вентиляції шляхом дольових вкладень бюджету і батьків, що  значно покращить  комфорт в музичній та спортивній залі, групових блоках ІІ поверху та кабінетах.

Третій рік дошкільний заклад працює на  самостійному балансі. Ми маємо власну бухгалтерію, самостійний ,узгоджений з управлінням освіти власний кошторис, рахунки в банку. Самостійний баланс дає змогу покращувати харчування дітей, створити більше зручностей для батьків щодо проведення оплати за харчування вихованців.

В закладі працює 25 вихователів з них 1 – спеціаліст із навчання дітей зображувальної діяльності; 1 практичний психолог, 1 інструктор із фізкультури, 2 музичних керівники, 3 керівники гуртків, вихователь-методист.

З вересня місяця 2020 року планується охопити гуртковою роботою дітей дошкільного віку, що дасть  змогу продовжити роботу по ознайомленню дітей з християнською етикою – 25 чоловік та 267 дітей навчати англійської мови. З вересня місяця 2020 року планується продовжити роботу з надання додаткових платних освітніх послуг з логопедії, зображувальної діяльності,    театральної творчості, навчання квілінгу та паперопластики, корекції постави дітей; запровадити гурток із навчання хорового співу та художньої праці.

Вищу освіту (магістр, спеціаліст) мають 27,  молодших спеціалістів -5осіб.

Протягом 2019-2020 навчального року атестовано 8-х педагогів.

За результатами атестації було  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователям  Рокунь В.О., Дідковській С.І.присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Кулінець С.М., звання «керівник гуртка-методист» Кечі Т.Г.присвоєно кваліфікаційну  категорію «спеціаліст першої категорії» вихователям  ББогатир Т.М., Луцюк Г.І.,  ,«спеціаліст другої категорії» вихователям  Б0-Крупенко В.В., Лєоновій І.В., вчителю – логопеду Л.А.Шишолік, 10 тарифний розряд керівнику гуртка Груші В.В.

Названі педагоги досягли помітних успіхів у роботі з дітьми за напрямками пізнавального, патріотичного, фізичного, економічного та  соціально-морального розвитку, ігрової  та мовленнєвої діяльності,навчання англійської мови, логопедії, що забезпечило не тільки професійний ріст та сформувало інтерес до дослідницької педагогічної діяльності, а й спонукало до активного запровадження в практику роботи з дітьми інноваційних педагогічних  та здоров’язбережувальних технологій та особистісно орієнтованої моделі дошкільної  освіти та створення власних методичних посібників.

Досвід роботи керівника гуртка Кечі Т.Г.з навчання дошкільників четвертого року життя англійської мови був узагальнений та описаний. На основі досвіду створений методичний посібник для внутрішнього користування. Досвід роботи колективу з економічного і морально-етичного виховання   дітей був узагальнений керівником закладу та описаний в методичному  посібнику «Соціальний розвиток дитини» (Діти четвертого року життя) та видрукуваний у видавництві «Генеза»,

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 4% поповнились новими матеріалами куточки економічного виховання, зміцнилась матеріальна база естетичного і фізичного виховання малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах.

На капітальний ремонт мистецької, кабінетів мовознавства та практичного психолога  витрачено 25813,57 грн. спонсорських коштів. З них на матеріали  – 5552,57  грн.; за роботи 18400грн. Вартість ремонту частини коридора склала 4875,50 грн. спонсорських коштів

Протягом  2020 року з бюджету було виділено 7000грн. на прочищення вентиляційної системи;  18639,49 грн. –  на виготовлення кошторисної документації  для встановлення пожежної сигналізації. З метою запобігання поширення коронавірусу COVID – 19 виділено 7146, 44грн.. для придбання безконтактних термометри (4 шт.), засобів дизенфекції рук, приміщень, меблів, посуду, рукавичок для  захисту рук персоналу, одноразових паперових рушників для дітей.

Пофарбовані ворота та обладнання  спортивного та ігрових майданчиків. Придбано тюлеві штори для двох вікон на сходових маршах, ролети для вікон музичної зали, пошито 23 театральних костюми для юних артистів, що дасть змогу додатково залучити 5%  дітей  до участі в театралізованих дійствах.

Освітній заклад забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору. За кошти спецфонду були придбано  калькулятори для  бухгалтерів – 590грн.

Надходження в натуральній формі за 2019 – 2020 навчальний рік склали150699,86грн.       Всі придбані батьками матеріали, канцелярські та господарські товари, іграшки, книги, тканини, постільна білизна, побутова техніка і ін.. своєчасно оприбутковувались.

Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою, проведено передплату на 9 спеціальних журналів,  1 педагогічна і 1 суспільно-політичні газети.  Передплату проведено на суму 9092гр. Всі кошти на передплату педагогічної преси надійшли від залучених керівником ЗДО  фізичних осіб – благодійників.

Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки:

– проведено 4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий;

– проведено ремонт електромережі, що пов’язана з пожежною безпекою на суму – 1127грн.. (батьківські кошти)

– перезаряджено  вогнегасники на 1469, 60 грн.; (із спецфонду)

– проведено ремонт обладнання пральні та електропроводки на суму876грн.:із спецфонду)

– проведено навчання відповідальних з пожежної безпеки –917,80грн., з електробезпеки – 414,37грн., з цивільного захисту – 466,92грн                                  Всього на суму – 1799,09грн.                       (із бюджету)

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– 2 рази на рік (восени та весною) проводилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин., приміщення ЗДО. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання та відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

В ЗДО протягом 2019 – 2020 навчального року виховувались  діти пільгових категорій – 92 чол. Серед них: діти учасників АТО – 13,  діти з багатодітних сімей – 51, діти з малозабезпечених сімей – 11, діти з інвалідністю – 4 , діти з сімей, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АС – 16 чол. З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 79 чол., а саме: отримували безкоштовне харчування – 28 чол., сплачували 50% вартості за харчування – 51 сім’я. У поточному році в дошкільному закладі у зв’язку з карантином діти не оздоровлювались.

За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -12 чол., Почесними грамотами управління освіти  ОДА – 1 чол., Почесними грамотами і Подяками управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради -7 чол. Почесною грамотою виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено – 4, та колектив закладу за успішну  підготовку до нового навчального року.

За підсумками 2019 року відповідно до ст..58 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ЗДО було виділено матеріальну винагороду за високі досягнення у вихованні та навчанні дітей, обслуговуючий персонал також отримав матеріальну винагороду з фонду економії заробітної плати.

Матеріальна допомога в розмірі 400 гривень виділяється профкомом всім працівникам ЗДО членам профспілки, що перебували на стаціонарному лікуванні.  Всім членам профспілки – іменинникам за кошти профспілки виділяються квитки на театральні вистави.

В ЗДО організоване триразове харчування . Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку – 24 гр., для дошкільного – 30 гр. 40% вартості оплачується з міського бюджету. Харчування різноманітне, якісне, калорійне. Вартість утримання дитини в ЗДО за 2019 рік склала –22837,89гр в т.ч. із бюджету –21088,57грн. із батьківських –1769,52грн. (в 2018 році -20744,96грн. в т.ч. із бюджету -19285,50, батьківських – 1459,46грн.)               

за 6 місяців 2020 року вартість утримання однієї дитини складає 11481,94грн.. в т.ч. із бюджету –10982,23грн. із батьківських -499,71гр .(за 6 місяців 2019 року – 8923,32  в т.ч. із бюджету –8191,74грн. із батьківських -731,51гр )

Долікарську допомогу дітям надають як старші медсестри, так і педагоги.

До керівника закладу за 2019-2020 навчальному  році було 42 звернення. З них: у 12 зверненнях піднімались питання виховання дітей; організації дієтичного харчування – 8; організаційні  -22;

На  звернення щодо  виховання і навчання дітей 12 батьків отримали  консультації керівника; питання дієтичного харчування вирішені в  повному обсязі – 7, частково -1. Питання залишення дітей в старшій групі  ще на один рік позитивно вирішено – 3; 2 особи зважили на аргументи керівника і практичного психолога та віддали дітей до школи; 1 дитина відвідуватиме повторно старшу групу ЗДО без харчування ; 20 звернень пов’язані з працевлаштуванням та правилами прийому дітей в ЗДО; 2 звернення були  з приводу непорозумінь батьків  з груповими вихователями, які вирішені на користь дітей .

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ЗДО, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на веб – сайті ЗДО.

 

Л.Кузьмук, директор ЗДО №44.

 13.06.2019 року                                              

 

                                                                                              Звіт

Директора ЗДО № 44   за роботу у 2018 – 2019 навчальному році  від 11.06.2019 року

Протягом 2018-2019 навчального року колектив закладу дошкільної освіти  спільно з батьківським комітетом та Піклувальною радою працював над вирішення ряду педагогічних, організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом, поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських рішень,запровадження колегіальної етики управлінської діяльності,   що базується на принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації.

Робота закладу дошкільної освіти проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку закладу та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на продовження  спільної роботи з сім’єю для   формування здоров’язбережувальної  компетенції  дитини шляхом застосування   нетрадиційних педагогічних технологій, підвищення ефективність використання педагогіки емпауерменту в процесі екологічного виховання  дітей раннього та дошкільного віку як складової сталого розвитку і безперервного прогресу людської  цивілізації  в умовах збереження навколишнього середовища та на  забезпечення  взаємодії закладу дошкільної освіти, сім’ї та закладу загальної середньої освіти у формуванні комунікативної компетентності старших дошкільників в процесі підготовки їх до навчання в школі відповідно до стандартів Базового компонента дошкільної освіти .

Протягом навчального року педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дітей раннього та дошкільного віку, у відповідності із науково-практичними засадами Базового компонента дошкільної освіти та змістом діючої програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Протягом 2018-2019 навчального року в ЗДО було прийнято 116 дітей відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку – 82 особи, дошкільного – 34. Альтернативною формою дошкільної освіти (відвідування старших груп ЗДО без харчування та денного сну: з 9-00 до 12-00) було охоплено 5 дітей, що мешкають в мікрорайоні «Ювілейний».

Заклад дошкільної освіти  розрахований на 275 місць. Списковий склад дітей становив в поточному навчальному році 359 осіб, з них 80 – діти раннього віку, 279 – дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим та родинним  принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до дошкільного закладу.

Заклад дошкільної освіти забезпечений педагогічними кадрами на 96% обслуговуючим персоналом на 100%.

Другий рік дошкільний заклад працює на  самостійному балансі. Ми маємо власну бухгалтерію, самостійний ,узгоджений з управлінням освіти власний кошторис, рахунки в банку. Самостійний баланс дає змогу покращувати харчування дітей, створити більше зручностей для батьків щодо проведення оплати за харчування вихованців.

В закладі працює 25 вихователів з них 1 – спеціаліст із навчання дітей зображувальної діяльності, практичний психолог, інструктор із фізкультури, 3 музичних керівники, 2 керівники гуртків, вихователь-методист.

З вересня місяця 2019 року планується охопити гуртковою роботою дітей дошкільного віку, що дасть  змогу продовжити роботу по ознайомленню дітей з християнською етикою – 28 чоловік та 267 дітей навчати англійської мови. З вересня місяця 2019 року планується продовжити роботу з надання додаткових платних освітніх послуг з логопедії, зображувальної діяльності,   словесної творчості, театральної творчості, навчання квілінгу та паперопластики, корекції постави дітей.

Вищу освіту (магістр, спеціаліст) мають 27,  молодших спеціалістів -4 особи.

Протягом 2018-2019 навчального року атестовано 6-х педагогів.

За результатами атестації було  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вихователь»  вихователю- методисту Бурковській О.А., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Карплюк Т.В.., підтверджено звання «вихователь-методист» Анікиній О.П., присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст другої категорії» –  вихователям  Кузьмич О.В., Артемчук В.В.

Названі педагоги досягли помітних успіхів у роботі з дітьми за напрямками пізнавального, патріотичного, фізичного, економічного та  соціально-морального розвитку, ігрової  та мовленнєвої діяльності, що забезпечило не тільки професійний ріст та сформувало інтерес до дослідницької педагогічної діяльності, а й спонукало до активного запровадження в практику роботи з дітьми інноваційних педагогічних  та здоров’язбережувальних технологій та особистісно орієнтованої моделі дошкільної  освіти.

Досвід роботи колективу з економічного і морально-етичного виховання   дітей був узагальнений керівником закладу та описаний в методичному  посібнику «Соціальний розвиток дитини» (Діти четвертого року життя) та видрукуваний у видавництві «Генеза», м.Києва.

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 7% поповнились новими матеріалами куточки економічного виховання, зміцнилась матеріальна база естетичного і фізичного виховання малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах.

Проводиться  капітальний ремонт каналізаційної системи закладу на суму 51600грн.:  З них:

– бюджетні –   26000грн.

– батьківські та спонсорські – 25600 грн.                                                                                                                                          У травні 2019 року з міського бюджету були виділені кошти для відновлення ігрових павільйонів – 148600грн. та благоустрою ігрових майданчиків та водовідведення – 229520грн              .

Роботи розпочалися у травні місяці цього року.  Ремонтується паркан. Пофарбовані ворота та обладнання  спортивного та ігрових майданчиків. Придбано тюлеві штори та декоративне панно для музичної зали, пошито 59 театральних костюми для юних артистів, що дасть змогу додатково залучити 10%  дітей  до участі в театралізованих дійствах.

Освітній заклад забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору. За кошти спецфонду були придбані меблі у кабінети сестер медичних, бухгалтерів та встановлено вікно у бухгалтерії – 16164,37грн.

Розпочались роботи по капітальному ремонту групової кімнати (гр..№11), спальні (гр..№5), кімнати для миття посуду (гр..№10). Ці ремонтні роботи проводяться коштом батьків. Всі роботи по ремонту приміщень ЗДО проводяться  якісно з використанням безпечних сертифікованих  матеріалів.

Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою, проведено передплату на 11 спеціальних журналів,  1 педагогічна і 1 суспільно-політичні газети.  Передплату проведено на суму 8092гр. Всі кошти на передплату педагогічної преси надійшли від залучених керівником ЗДО  фізичних осіб – благодійників.

Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки:

– проведено 4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий;

– проведено ремонт електромережі на суму – 1397грн.. (батьківські кошти)

– придбано 5 діелектричних килимки на харчоблок – 534 грн.(із спецфонду)

– перезаряджено  вогнегасники на 1347, 60 грн.; (із спецфонду)

придбано 2 пожежних рукави на 577,40 грн.; .(із спецфонду)

– проведено вимірювання опору електрообладнання харчоблоку. .(із спецфонду)

– проведено навчання відповідальних з пожежної безпеки –458,90грн., з електробезпеки – 414,37грн., з теплового господарства –479,43. з цивільного захисту – 466,92грн

Всього на суму – 1819,99грн.                       (із спецфонду)

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– 2 рази на рік (восени та весною) проводилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин., приміщення ЗДО. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання та відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

В ЗДО протягом 2018 – 2019 навчального року виховувались  діти пільгових категорій – 77 чол. Серед них: діти учасників АТО – 13,  діти з багатодітних сімей – 47, діти з малозабезпечених сімей – 4, діти з інвалідністю – 4 , діти з сімей, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АС – 9 чол. З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 68 чол., а саме: отримували безкоштовне харчування – 21 чол., сплачували 50% вартості за харчування – 47 сімей. З нагоди випуску в школу  дітям старших груп від тм «Кнопка» були вручені зошити і ручки.

У поточному році в дошкільному закладі оздоровились 235 дітей.

За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -12 чол., Почесними грамотами управління освіти  ОДА – 1 чол., Почесними грамотами і Подяками управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради -9 чол. Почесною грамотою виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено – 2, та колектив закладу за успішну  підготовку до нового навчального року.

За підсумками 2018 року відповідно до ст..58 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ЗДО було виділено матеріальну винагороду за високі досягнення у вихованні та навчанні дітей, обслуговуючий персонал також отримав матеріальну винагороду з фонду економії заробітної плати.

Матеріальна допомога в розмірі 400 гривень виділяється профкомом всім працівникам ЗДО, що перебували на стаціонарному лікуванні.  Всім членам профспілки – іменинникам за кошти профспілки виділяються квитки на театральні вистави, 1 людина з дитиною виїжджала  на лікування в санаторій  за путівкою здешевленою на 30%. Були організовані автобусні екскурсії в м. Луцьк, Чернівці,

В ЗДО організоване триразове харчування . Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку – 20 гр., для дошкільного – 26 гр. 50% вартості оплачується з міського бюджету. Харчування різноманітне, якісне, калорійне. Вартість утримання дитини в ЗДО за 2018 рік склала –20744,96 гр., в т.ч. із бюджету – 19285,50грн. із батьківських -1459,46грн.          за 5 місяців 2019 року – 8923, 32 грн. в т.ч. із бюджету –8191,74грн. із батьківських -731,58гр

Долікарську допомогу дітям надають як старші медсестри, так і педагоги.

До керівника закладу за 2018-2019 навчальному  році було 53 звернення. З них: у 11 зверненнях піднімались питання виховання дітей; організації дієтичного харчування – 9; організаційні  -33;

На  звернення щодо  виховання і навчання дітей 11 батьків отримали  консультації керівника; питання дієтичного харчування вирішені в  повному обсязі – 7, частково -2. Питання залишення дітей в старшій групі  ще на один рік позитивно вирішено – 2; 3 особи зважили на аргументи керівника і практичного психолога та віддали дітей до школи; 28 звернень пов’язані з працевлаштуванням та правилами прийому дітей в ЗДО.

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ЗДО, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на веб – сайті ЗДО.

 

Л.Кузьмук, директор ЗДО №44.

 

 

Інформація

про підготовку дошкільного закладу до роботи в новому 2018 – 2019року

1.Розвиток мережі закладу: 12 вікових груп: з них – 3 групи раннього віку, 3 груп четвертого року життя, 3 групи п’ятого року життя, 3 групи шостого року життя.

 2.Комплектація груп. Всі групи укомплектовані дітьми. У групах раннього віку за списком дітей 81 особа (новоприбулі). У дошкільних групах – 295 дитини, з них прийнято у поточному році 26 чол. Всього 376 дітей, що на 3 чол. більше у порівнянні з минулим роком.

3.Кадрове забезпече: педагогічними кадрами ЗДО укомплектований на 91%:

1 ставка муз керівника,

0,75 ставки  вихователя;

–  молоді спеціалісти- 6 чол.;

– працюючі пенсіонери – 2 чол.

– кількість педагогічних працівників з неповним тижневим навантаженням -1чол.

4.Наявність документації на початок навчального року: план роботи на 2018-2019 рік, план роботи на літній період, накази до початку нового навчального року, плани роботи групових вихователів та спеціалістів, заходи з підготовки до зими, матеріали підготовки закладу до опалювального сезону, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, матеріали з цивільного захисту, правила внутрішнього трудового розпорядку, журнали відвідування дітьми ЗДО, нова редакція Статуту ЗДО;

 

5.Виконання плану заходів з підготовки до нового навчального року: всі заходи виконані – проведено поточний ремонт групових приміщень та приміщень загального користування, 3 кабінетів, капітальний ремонт спортивної зали: перетерто стіни, утеплено вікна, виготовлено декоративні решітки на батареї опалення спортзали, замінено електропроводку та плафони для освітлення, полаковано підлогу, придбано нове покриття для підлоги в залу для гімнастичних вправ, капітально відремонтовано спальні у гр..№ 7, 3,  та проведено капітальний ремонт харчоблоку із заміною обладнання та вентиляції. Благоустроєні ігрові майданчики.

Передплачено на ІІ півріччя 9 часописів і 1 газету, придбано 19 методичних посібників, підготовлений інтерактивний демонстраційний та роздавальний матеріал для навчання дітей.

 1. Організація ремонтних робіт (яких, в якому обсязі)

– капітальний ремонт спортивної зали (: перетерто стіни і стелі – 198 м.кв., утеплено вікна, виготовлено декоративні решітки на батареї опалення –18 м.пог.., замінено електропроводку та вимикачі і ін..- 834 грн., полаковано підлогу-94,5м.кв.)–  (42302 гр. з них вартість робіт 28033грн.)

– капітальний ремонт спалень (перетерання  стелі та стін) в гр. № 7,3- 240 м.кв. (39143,57гр.)

– капітальний ремонт  харчоблоку із заміною обладнання та вентиляції  – (607848 гр.)

– капітальний ремонт підлоги у  роздягальні групи №12 (укладання ламінату)- 83 м.кв. (18240 гр.)

– лакування підлоги в коридорах, кабінетах  та муз залі, групових блоках –1841 м.кв.  (890,90гр)

– поточний ремонт (побілка): туалету гр..№6,– 106 м.кв.,(247гр.) групових приміщень – 150 м.кв.(4371гр.),  умивальні гр..№ 4 – 18 м.кв.,(447гр.)  кабінетів – 88 м.кв.(940гр.)

– капітальний ремонт зовнішній  східців 21  м.кв.  (750 гр.)

Всього:   107331,47гр.                                                                                                                                 

  7.Фінансування   використане для проведення ремонтних робіт:

спонсорські пожертвування: 21580гр.  з них:

– завезення грунту – 980гр., піску-900гр.,  

– 26000гр.- встановлення павільйону на ігровий майданчик гр..№10;

бюджетне : 607848гр..

– капітальний ремонт харчоблоку – 607848гр..

-батьківські внески: 143044,04грн.

 

   Всього витрачено на ремонтні роботи та будматеріали:  879803,51 грн.

 З них на оплату вартості ремонтних робіт внутрішніх приміщень та території  ЗДО: 363597грн

7.Покращення матеріальної бази у порівнянні з минулим роком:

з 01вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року придбано коштом батьків і поставлено на облік матеріальних цінностей на суму 188464,58гр.(з врахуванням будматеріалів), будматеріалів на суму: 37681,57гр.

За бюджетні кошти було придбано матеріали і роботи на 18652,16грн: бязь для шиття постільної білизни :2891,80гр.,тканина для дитячих костюмів: 61’2,36грн., печатка та штамп: 445грн. протипожежні двері -8400грн., 2 пожежних рукави – 1072грн. повірено 8 вогнегасників на 931,20грн, придбання медикаментів – 900гр., флешки 2шт на суму 3000грн. послуги 1331,00грн.

 Всього матеріалів бюджетним і батьківським коштом придбано на: 207116,74грн.

 Всього з бюджету на придбання та ремонт з 1.09.2017 по 31.07.2018 року витрачено: 626500грн.

Всього на зміцнення матеріальної  бази і ремонтні роботи (батьківські, спонсорські, бюджетні, робоча сила) витрачено:1086920,09 грн, що на 38% більше у порівнянні з минулим навчальним роком.

 Бюджетних коштів на придбання цінностей витрачено: 18652,16грн. , що на 45,4% менше   у порівнянні з минулим навчальним роком.

8.Співпраця і благодійна допомога організацій, підприємств (шефів):

 • Кошти – 0
 • робоча сила- 0

9.Якість виконаних робіт: всі роботи по ремонту приміщень ЗДО проведені якісно з використанням безпечних сертифікованих матеріалів.

10.Санітарний стан, благоустрій території (озеленення, огородження) та дитячих майданчиків:

– достатня кількість декоративних дерев і кущів, висаджений і доглянутий куточок лісу і саду, оформлений внутрішній дворик;

територія закладу озеленена та огороджена.

– паркан відремонтований;

– майданчики відгороджені один від одного декоративними кущами, встановлено коштом батьків 4 одиниць обладнання гр..№7, обладнання відремонтоване, завезено пісок;   

 – клумби доглянуті, квіти висаджуються відповідно до сезону; 

– дитячі  городи своєчасно обробляються,  доглянуті;

11.Фізкультурно-спортивна база, проблеми, шляхи вирішення:

Обладнання спортивної зали відповідає сучасним вимогам, диференційоване відповідно до віку дітей, наявне нестандартне обладнання. Достатня кількість спортивного інвентарю для виконання загально розвиваючих вправ (м’ячі, кеглі, палиці, обручі, скакалки, прапорці, стрічки, гантелі, ін..). Придбано дрібний фізкультурний матеріал для виконання загально розвиваючих вправ (875,75грн.), нетрадиційне фізкультурне обладнання з природного матеріалу для профілактики плоскостопості.

12.Стан харчоблоку, пральні, оцінка їх санітарного стану:У приміщенні харчоблоку проводиться капітальний ремонт, санітарний стан харчоблоку відповідає вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Все обладнання знаходиться у справному стані, під час експлуатації електрообладнання персонал дотримується інструкції з охорони праці.                                                                                                                                                       13.Наявність кабінетів, їх оформлення та оснащення: 2 зали – музична та спортивна, 10 кабінетів: методичний, мистецький, іноземної мови, муз керівників, фізінструктора, практичного психолога, директора, ст..медичної сестри, маніпуляційний, ізолятор. Всі кабінети оформлені у відповідності з педагогічними, естетичними та гігієнічними вимогами. У маніпуляційному кабінеті проведено поточний ремонт. Достатня кількість сучасних методичних матеріалів та посібників, всі описані і внесені в картотеку.    Для обслуговування дітей було  придбано медикаменти на суму 1879 гр. з них за бюджетні кошти  склали 900грн.

14.Дотримання законодавства України з охорони праці та протипожежної безпеки:

                                               (заходи, обладнання, кошти):

Проводяться всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці і пожежної безпеки на поточний рік:

– проведено 6 інструктаж з охорони праці (з них 2 цільових), 3 інструктажі з пожежної безпеки (з них 1 цільовий) , 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей;

– вогнегасники всього 14шт.: повірено 8 на 931,20грн. (бюдж.), придбано – 1шт (220грн.).,  потреба – 1шт.

– придбано 2 пожежних рукави на суму –1072грн.; (бюдж.)

– замінено двері у електрощитові на суму 8400 грн.(бюдж.)

– доукомплектовано всі пожежні крани і рукави;

– зняті дерев’яні  конструкції в групі №4.

– заміри опору обладнання будуть проведені після закінчення капітального ремонту харчоблоку;

– проведено дизенфекцію приміщення ЗДО на суму:400грн. (бюдж.)

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– замінено електропроводку, вимикачі, світильники  та розетки у спортивній залі на суму 834 грн.

– встановлено решітки на батереї системи опалення у спортзалі на суму:11033грн..

– проведено обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішньої  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання з відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

Всього витрачено на ТБ.:22890,20гр. З них бюджетних: 10803,20грн.

15.Проблеми, що потребують вирішення:                                              

   – асфальтування території та заміна бордюрів навколо клумб, дитячих майданчиків та ігрових павільйонів;    

 –  встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення;

проведення робіт з утеплення фасаду ЗДО.

 

Директор ЗДО                                                Л.Кузьмук

 

 

Звіт завідувача ДНЗ № 44

за роботу у 2017 – 2018 навчальному році  від 14.06.2018 року

Протягом 2017-2018 навчального року колектив дошкільного навчального закладу спільно з батьківським комітетом та Піклувальною радою працював над вирішення ряду педагогічних, організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним закладом, поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських рішень,запровадження колегіальної етики управлінської діяльності   що базується на принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації.

Робота дошкільного навчального закладу проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку закладу та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на продовження  спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї з  формування духовного ідеалу юних українців в процесі патріотичного та морально-етичного виховання дітей дошкільного віку; підвищення ефективності використання інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду  в процесі художньо-естетичного виховання та формування зображувальних навичок у дітей раннього та дошкільного віку як складової гармонійного розвитку особистості дитини-дошкільника; забезпечення взаємодії дошкільного закладу, сім’ї та школи у формуванні фізичної готовності старших дошкільників до навчання в школі відповідно до Державних стандартів дошкільної освіти.

Протягом навчального року педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дітей раннього та дошкільного віку, у відповідності із науково-практичними засадами Базового компонента дошкільної освіти та змістом діючої програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Протягом 2017-2018 навчального року в ДНЗ було прийнято 102 дітей відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку – 84 особи, дошкільного – 18. Альтернативною формою дошкільної освіти (відвідування старших груп ДНЗ без харчування та денного сну: з 9-00 до 12-00) було охоплено 6 дітей, що мешкають в мікрорайоні «Ювілейний».

Дошкільний заклад розрахований на 275 місць. Списковий склад дітей становив в поточному навчальному році 374 особи, з них 88 – діти раннього віку, 286 – дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим та  родинним принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до дошкільного закладу.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений педагогічними кадрами на 90% обслуговуючим персоналом на 95%.

В поточному навчальному році дошкільний заклад переведено на самостійний баланс. Ми маємо власну бухгалтерію, самостійний узгоджений з управлінням освіти власний кошторис, рахунки в банку. Самостійний баланс дає змогу покращувати харчування дітей, створити більше зручностей для батьків щодо проведення оплати за харчування дітей.

В закладі працює 25 вихователів з них 1 – спеціаліст із навчання дітей зображувальної діяльності, практичний психолог, інструктор із фізкультури, 3 музичних керівники, 2 керівники гуртків, вихователь-методист.

З вересня місяця 2018 року планується охопити гуртковою роботою дітей дошкільного віку, що дасть  змогу навчати хореографії 56 дітей та 286 дітей навчати англійської мови. З вересня місяця 2018 року планується запровадити додаткові платні освітні послуги з логопедії, зображувальної діяльності,   словесної творчості, театральної творчості, навчання квілінгу та паперопластики, християнської етики,

Вищу освіту (магістр, спеціаліст) мають 27,  вищу (бакалавр)  –  3 особи, молодших спеціалістів -3 особи.

Протягом 2017-2018 навчального року атестовано 7-х педагогів.

За результатами атестації було  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Марченко Г.Г. та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Таргоній С.В., інструктору з фізкультури Лук’янчук Н.О. «спеціаліст першої  категорії» вихователям Смажній О.С., музкерівнику Письменюк Л.Г., «спеціаліст другої категорії» –  вихователям  Луцюк Г.В., Бойчук О.М.

Названі педагоги досягли помітних успіхів у роботі з дітьми за напрямками пізнавального, патріотичного, фізичного, економічного та  соціально-морального розвитку, ігрової  та мовленнєвої діяльності, що забезпечило не тільки професійний ріст та сформувало інтерес до дослідницької педагогічної діяльності, а й спонукало до активного запровадження в практику роботи з дітьми інноваційних педагогічних  та здоров’язбережувальних технологій та особистісно орієнтованої моделі дошкільної  освіти.

Досвід роботи колективу з економічного і морально-етичного виховання   дітей був узагальнений керівником закладу та описаний в методичному  посібнику «Соціальний розвиток дитини» (Діти п’ятого року життя) та видрукуваний у видавництві «Генеза», м.Києва.

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 9% поповнились новими матеріалами куточки економічного виховання, зміцнилась матеріальна база естетичного і фізичного виховання малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах.

Проводиться  капітальний ремонт спортивної зали, що дасть змогу покращити роботу над формуванням фізичних якостей та здорового способу дошкільників,  зручно та безпечно розміщувати фізкультурне обладнання та дрібний інвентар. Встановлено нове естетично оформлене та безпечне обладнання на дитячому  майданчику групи №7, реконструйовано та встановлено новий  ігрові павільйони на майданчиках груп №2,10, що значно покращить проведення рухливих та спортивних ігор дітей на свіжому повітрі в різних погодних умовах. Проводиться  капітальний ремонт спалень груп  №3, № 7, підлоги в роздягальні групи №12, частковий ремонт стін в групах №1,№2, №4, заміна водогінних труб в групах №2, №5.

Складена кошторисна документація для капітального ремонту харчоблоку із заміною всього обладнання та електропроводки за кошти бюджету.

У червні 2018 року з міського бюджету були виділені кошти для капітального ремонту харчоблоку, який розпочнеться у липні місяці цього року.  Ремонтуються сходи біля всіх вхідних дверей. Пофарбовані ворота та обладнання  спортивного та ігрових майданчиків. Придбано тканину та пошито 46 театральних костюми для юних артистів, що дало змогу додатково залучити 10%  дітей  до участі в театралізованих дійствах.

Дошкільний заклад забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору.

Всі роботи по ремонту приміщень ДНЗ проводяться  якісно з використанням безпечних сертифікованих    матеріалів.

Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою, проведено передплату на 11 спеціальних журналів,  1 педагогічна і 1 суспільно-політичні газети.  Передплату проведено на суму 9311гр. Всі кошти на передплату педагогічної преси надійшли від залучених керівником ДНЗ  фізичних осіб – благодійників.

Керівником ДНЗ з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки:

– проведено 4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий;

– перезаряджено 3 вогнегасники на 380 гр.;

придбано 4 пожежних рукави;

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– 2 рази на рік (восени та весною) проведилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання та відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

В ДНЗ протягом 2017 – 2018 навчального року виховувались  діти пільгових категорій – 86 чол. Серед них: діти учасників АТО – 21,  діти з багатодітних сімей – 38, діти з малозабезпечених сімей – 4, діти з інвалідністю – 4 , діти з сімей, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АС – 19 чол. З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 67 чол., а саме: отримували безкоштовне харчування – 29 чол., сплачували 50% вартості за харчування – 38 сімей. З нагоди Різдвяних свят дітям з  сімей учасників АТО та дітям з інвалідністю були вручені подарунки від благодійного фонду “Волинь Європейська”.

У поточному році в дошкільному закладі оздоровились 269 дітей.

За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -10 чол., Почесними грамотами управління освіти  ОДА – 2 чол., Почесними грамотами і Подяками виконавчого комітету Рівненської міської ради -4 чол. Почесною грамотою виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено – 1, Почесною грамотою МОН України -1,  та колектив закладу за успішну  підготовку до нового навчального року та за ІІ місце у конкурсі методичних посібників -2.

За підсумками 2017 року відповідно до ст..58 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ДНЗ було виділено матеріальну винагороду за високі досягнення у вихованні та навчанні дітей.

Матеріальна допомога в розмірі 400 гривень виділяється профкомом всім працівникам ДНЗ, що перебували на стаціонарному лікуванні. Двоє працівників за кошти (частково) профкому оздоровили своїх дітей в таборах, 1 людина виїжджала  на лікування в санаторій  за путівкою здешевленою на 30%.

В ДНЗ організоване триразове харчування . Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку – 20 гр., для дошкільного – 26 гр. 50% вартості оплачується з міського бюджету. Харчування різноманітне, якісне, калорійне. Вартість утримання дитини в ДНЗ за 2017 рік склала – 16321,56гр., за 6 місяців 2018 року – 9542,03грн.

Долікарську допомогу дітям надають як старші медсестри, так і педагоги.

До керівника закладу за 2017-2018 навчальному  році було 64 звернення. З них: у 19 зверненнях піднімались питання виховання дітей; організації дієтичного харчування – 14; організаційні -31;

На  звернення щодо  виховання і навчання дітей 19 батьків отримали  консультації керівника; питання дієтичного харчування вирішені в  повному обсязі – 9, частково -5. Питання залишення дітей в старшій групі  ще на один рік позитивно вирішено – 4; 2 особи зважили на аргументи керівника і практичного психолога та віддали дітей до школи; 25 звернень пов’язані з працевлаштуванням та правилами прийому дітей в ДНЗ.

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ДНЗ, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на сайті ДНЗ.

 

Л.Кузьмук, завідувач ДНЗ №44.

 

  

Інформація

про підготовку дошкільного закладу до роботи 

в новому 2017 – 2018 навчальному  році

 1. Розвиток мережі закладу: 12 вікових груп: з них – 3 групи раннього віку, 3 групи четвертого року життя, 3 групи п’ятого року життя, 3 групи шостого року життя.

Комплектація груп. Всі групи укомплектовані дітьми. У групах раннього віку за списком дітей 89 осіб. З них прийнято у поточному році 105чол. У дошкільних групах – 297 дітей, з них прийнято у поточному році 26 чол. Всього 386 дітей, що на 19 чол. більше у порівнянні з минулим роком.

2.Кадрове забезпечення:

– Вакансії – 0,75 ставки вихователя

–  молоді спеціалісти – 3 чол.;

– працюючі пенсіонери – 2 чол.

– кількість педагогічних працівників з неповним тижневим навантаженням -5

3.Наявність документації на початок навчального року: план роботи на 2017-2018 рік, план роботи на літній період, накази до початку нового року, плани роботи групових вихователів та спеціалістів, заходи з підготовки до зими, матеріали підготовки закладу до опалювального сезону, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, матеріали з цивільного захисту, правила внутрішнього трудового розпорядку, журнали відвідування дітьми ДНЗ;

4.Виконання плану заходів з підготовки до нового навчального року: всі заходи виконані – проведено поточний ремонт групових приміщень та приміщень загального користування, харчоблоку, 3 кабінетів, капітальний ремонт музичної зали: перетерто стіни, утеплено стелю і вікна, змонтовано підвісну стелю, замінено підвіконники, відшліфовано та полаковано підлогу, зроблено натяжні стелі на трьох сходових маршах, капітально відремонтовано спальні у гр..№ 8, 10, 11, буфетні у групах № 1, 2, 4, 5. Благоустроєні ігрові майданчики.

 1. Передплачено на ІІ півріччя 9 часописів і 1 газету, придбано 19 методичних посібників, підготовлений інтерактивний демонстраційний та роздавальний матеріал для навчання дітей.

5.Організація ремонтних робіт (яких, в якому обсязі)

– капітальний ремонт музичної зали (підвісна стеля та її утеплення, встановлення та утеплення підвіконників, перетерання стін,  шліфування та лакування  паркету –305 м.кв. , придбання багетів -460гр.)-  (50680 гр.)

– капітальний ремонт спалень (перетерання  стелі та стін) в гр. № 8,10,11- 440 м.кв. (37530 гр.)

– капітальний ремонт буфетних (лицювання стін і підлоги, побілка,придбання лицювальної  плитки) гр. № 1,2, 4, 5 –96 м.кв. (16840 гр.)

– меблі у буфетну гр..№1,2 – 8200гр.

– капітальний ремонт стелі на маршових сходах (натяжна стеля) –  83 м.кв. (18240 гр.)

– капітальний ремонт внутрішніх пожежних коробів – 9 шт.- 7, 3 м.кв. (3194 гр.) 

– лакування підлоги в коридорах, кабінетах  та спортзал і –1841 м.кв.  (4490,90гр)

– поточний ремонт (побілка): коридорів – 106 м.кв.,(247гр.) групових приміщень – 150 м.кв.(371гр.), харчоблоку –33 м.кв., (264гр.),умивальні гр..№6 ,10, 12, 11, 7 – 88 м.кв.,(247гр.)  кабінетів – 88 м.кв.(440гр)

– капітальний ремонт зовнішній  східців 32  м.кв.  (3750 гр.) 

– капітальний ремонт пральної машини – 6000 гр (бюджет) 

– ремонт парапетів і водовідливів (247 м.п)  – 22414 гр. (бюджет)

Всього :176289гр.      

6.Фінансування   використане для проведення ремонтних робіт:

спонсорські пожертвування : 1070гр.  з них:  завезення грунту – 480гр.

Встановлення обладнання на ігрових майданчиках – 690гр.

бюджетне : 29770гр. 

– ремонт пральної машини – 6000 гр.

– ремонт парапетів і водовідливів (247 м.п)  – 22414 гр.

– повірка лічильника холодної води – 477гр.

– миючі засоби: 879гр.

 – батьківські внески: 147875 гр.

Всього витрачено на ремонтні роботи:  178645гр. 

З них на оплату вартості ремонтних робіт внутрішніх приміщень ДНЗ: 81540гр

7.Покращення матеріальної бази у порівнянні з минулим роком:

з 01вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року придбано коштом батьків і поставлено на облік матеріальних цінностей на суму 162957гр.,(з врахуванням будматеріалів), будматеріалів на суму:45765,57гр.

Всього:  162957гр.

За бюджетні кошти було придбано ліжка дитячі 2-х ярусні з матрацами  5 шт. – 10000 гр. Обладнання на майданчики– 44470 гр. дитячі стільчики –  25 шт. – 4500 гр.стелажі для харчоблоку – 3676,32 гр., стіл з нержавіючої сталі для харчоблоку – 1746 гр. , придбання медикаментів – 900 гр.

Витрачено: 65282, 32 гр.

Всього з бюджету на придбання та ремонт з 1.09.2016 по 31.07.2017 року витрачено 95052, 32 гривні.

Всього на зміцнення матеріальної  бази і ремонтні роботи (батьківські, спонсорські, бюджетні, робоча сила) витрачено -308713,32гр. , що 26% більше у порівнянні з минулим навчальним роком.  Бюджетних коштів на придбання цінностей витрачено: 65282,32 гр.  на 33,4%  більше   у порівнянні з минулим навчальним роком.

8.Співпраця і благодійна допомога організацій, підприємств (шефів):

 • Кошти – 0
 • робоча сила- 0

9.Якість виконаних робіт: всі роботи по ремонту приміщень ДНЗ проведені якісно з використанням безпечних сертифікованих матеріалів.

10.Санітарний стан, благоустрій території (озеленення, огородження) та дитячих майданчиків:

– достатня кількість декоративних дерев і кущів, висаджений і доглянутий куточок лісу і саду, оформлений внутрішній дворик;

територія закладу озеленена та огороджена. Паркан відремонтований;

– майданчики відгороджені один від одного декоративними кущами, встановлено коштом батьків 18 одиниць обладнання,обладнання відремонтоване, завезено пісок;

– клумби доглянуті, квіти висаджуються відповідно до сезону;

– дитячі  городи своєчасно обробляються,  доглянуті;

 1. Фізкультурно-спортивна база, проблеми, шляхи вирішення:

Обладнання спортивної зали відповідає сучасним вимогам, диференційоване відповідно до віку дітей, наявне нестандартне обладнання. Достатня кількість спортивного інвентарю для виконання загально розвиваючих вправ (м’ячі, кеглі, палиці, обручі, скакалки, прапорці, стрічки, гантелі, ін..). Придбано лижі та степ-платформи.

 1. Стан харчоблоку, пральні, оцінка їх санітарного стану:У приміщенні харчоблоку проведено поточний ремонт, санітарний стан харчоблоку відповідає вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Все обладнання знаходиться у справному стані, під час експлуатації електрообладнання персонал дотримується інструкції з охорони праці. Приміщення харчоблоку потребує капітального ремонту, обладнання морально застаріле і потребує заміни на сучасне. 
 2. Наявність кабінетів, їх оформлення та оснащення: 2 зали – музична та спортивна, 10 кабінетів: методичний, мистецький, іноземної мови, муз керівників, фізінструктора, практичного психолога, завідувача, ст..медичної сестри, маніпуляційний, ізолятор. Всі кабінети оформлені у відповідності з педагогічними, естетичними та гігієнічними вимогами. У маніпуляційному кабінеті проведено поточний ремонт. Достатня кількість сучасних методичних матеріалів та посібників, всі описані і внесені в картотеку.    Для обслуговування дітей було  придбано медикаменти на суму 1369гр. з них за бюджетні кошти  склали 900 гр.
 3. Дотримання законодавства України з охорони праці та протипожежної безпеки:Проводяться всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці і пожежної безпеки:

– проведено 4 інструктаж з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей;

– перезаряджено 2 вогнегасники на 210 гр.;

– проведено заміри опору обладнання на суму: 600 гр.(батьківські кошти)

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– проведено обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішньої  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання з відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

– капітальний ремонт внутрішніх пожежних коробів – 9 шт.- 7, 3 м.кв. (3194 гр.)

Всього витрачено ТБ.: 4004гр.

15.Проблеми, що потребують вирішення:

– асфальтування території;

– капітальний ремонт харчоблокуремонт  приміщення заміна вентиляційного обладнання, яке вийшло з ладу, на сучасне, збільшення потужності витяжки, заміна всього електрообладнання, стелажів та ванн для миття овочів і посуду; встановлення електрокотла, електропательні, електроприводу.

– зрізування аварійних дерев на території групових майданчиків та внутрішнього дворика.

 – утеплення приміщення закладу освіти.

Завідувач ДНЗ                                                            Л.Кузьмук

 

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА РОБОТУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 2016-2017 Н.Р.

Звіт

завідувача ДНЗ № 44 за роботу у 2016 – 2017 навчальному році

від 13.06.2017 року

Протягом 2016-2017 навчального року колектив дошкільного навчального закладу спільно з батьківським комітетом та Піклувальною радою працював над вирішення ряду педагогічних, організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним закладом, поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських рішень,запровадження колегіальної етики управлінської діяльності   що базується на принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації .

Робота дошкільного навчального закладу проводилась відповідно до змісту Концепції розвитку закладу та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на удосконалення роботи педагогів  із  сім’єю для  формування національної самосвідомості, духовності та патріотичних почуттів дітей дошкільного віку шляхом активного використання інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду,підвищення ролі ігрової діяльності для формування культури спілкування та поведінки, набуття та закріплення ціннісного і безпечного ставлення до природного  довкілля та самого себе, забезпечення формування мовленнєвої компетентності старших дошкільників в процесі підготовки їх до шкільного життя відповідно до Державних стандартів дошкільної освіти.

Протягом навчального року педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дітей раннього та дошкільного віку, у відповідності із науково-практичними засадами Базового компонента дошкільної освіти та змістом діючих програм розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та «Впевнений старт».

Протягом 2016-2017 навчального року в ДНЗ було прийнято 107 дітей відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку – 81 особи, дошкільного – 26. Альтернативною формою дошкільної освіти (відвідування старших груп ДНЗ без харчування та денного сну: з 9-00 до 12-00) було охоплено 7 дітей, що мешкають в мікрорайоні «Ювілейний».

Списковий склад дітей становив 385 дитини, з них 89 – діти раннього віку, 296 – дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим та  родинним принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до дошкільного закладу.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю.

В закладі працює 25 вихователів з них 1 – спеціаліст із навчання дітей зображувальної діяльності, практичний психолог, інструктор із фізкультури, 3 музичних керівники, вихователь-методист.  Охоплено гуртковою роботою: 119 дітей відвідують заняття хореографією та 286 – заняття англійською мовою.

Вищу освіту (магістр, спеціаліст) мають 30, базову вищу  – 2 особи.

Протягом 2016-2017 навчального року атестовано 4 педагогів.

За результатами атестації було  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Хиноцькій С.Ф. та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю    Грабар С.Ф., «спеціаліст першої  категорії» вихователю Кулінець С.М..,  «спеціаліст другої категорії» –  вихователю Войцешко О.І.

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, поповнились новими матеріалами куточки патріотичного виховання, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах.

Проводиться капітальний ремонт музичної зали, що дасть змогу покращити естетичний розвиток дітей засобами музичного мистецтва та урізноманітнити форми музичного виховання малят. Відремонтовано стелі на трьох сходових маршах – встановлено натяжні стелі. Розпочато проведено капітального ремонту спалень груп  №10, 8, 11, мийок у групах №1,2,4,5. Замінено 8 пожежних щитів в коридорах закладу. Придбано принтер. Проведено косметичний ремонт всіх приміщень, внесено зміни в оформлення інформаційних стендів для батьків та педагогів, упорядковано ігрові  майданчики груп, на яких встановлено обладнання придбане як за кошти батьків, так і за бюджетні кошти. Відремонтовані східці біля всіх входів у ДНЗ.

Складається кошторисна документація для капітального ремонту харчоблоку із заміною всього обладнання та електропроводки за кошти бюджету.

Дошкільний заклад забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору.

Всі роботи по ремонту приміщень ДНЗ проведені якісно з використанням безпечних сертифікованих матеріалів

Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою, проведено передплату на 11 спеціальних журналів,  дві педагогічні і 2 суспільно-політичні газети.  Передплату проведено на суму 6211гр. Всі кошти на передплату педагогічної преси надійшли від залучених керівником ДНЗ  фізичних осіб – благодійників.

Керівником ДНЗ з метою забезпечення безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці і пожежної безпеки:

– проведено 4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей;

– перезаряджено 4 вогнегасники на 420 гр.;

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– проведено обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішньої  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання з відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

В ДНЗ протягом 2016 – 2017 навчального року виховувались  діти пільгових категорій – 88 чол. Серед них: діти – сироти – 1, діти учасників АТО –22,  діти з багатодітних сімей – 46, діти з малозабезпечених сімей – 3, діти – інваліди – 2 , діти з сімей, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АС – 14 чол. З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 74 чол., а саме: отримували безкоштовне харчування – 28 чол., сплачували 50% вартості за харчування – 46.                                                                                 

Оздоровились в дошкільному закладі 289 дітей.

За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -7 чол., Почесними грамотами управління освіти  ОДА – 3 чол., Почесними грамотами і Подяками виконавчого комітету Рівненської міської ради -5 чол. Почесною грамотою виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено – 3  та колектив закладу за успішну  підготовку до нового навчального року.

За підсумками 2016 року відповідно до ст..58 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ДНЗ було виділено матеріальну винагороду за високі досягнення у вихованні та навчанні дітей.

Матеріальна допомога в розмірі 200 гривень виділяється профкомом

всім працівникам ДНЗ, що перебували на стаціонарному лікуванні. Двоє працівників за кошти (частково) профкому оздоровили своїх дітей в таборах, 1 людина виїжджала  на лікування в санаторій  за путівкою здешевленою на 50%.

В ДНЗ організоване триразове харчування . Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку – 16 гр. для дошкільного – 20 гр. 50% вартості оплачується з міського бюджету. Харчування різноманітне, якісне, калорійне. Однак діти не навчені в сім’ї споживати овочеві блюда : котлети капустяні, морковці, бурякові, овочеве рагу і ін..

Вартість утримання дитини в ДНЗ за 2016 рік склала – 10121,40гр

Долікарську допомогу дітям надають як старші медсестри, так і педагоги.

До керівника закладу за 2016 рік було 61 звернень. З них у 16 зверненнях піднімались питання виховання дітей, організації дієтичного харчування – 17, організаційні -28. На  питання виховання і навчання дітей батьки отримали консультації керівника; питання дієтичного харчування вирішені в  повному обсязі – 11, частково -6. Питання залишення дітей в старшій групі  ще на один рік позитивно вирішено – 4;     3 особи зважили на аргументи керівника і практичного психолога та віддали дітей до школи.

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ДНЗ, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на сайті ДНЗ.

Зав. ДНЗ.                                                                     Л.Кузьмук

13.06.2017 рік