Освітні програми, що реалізуються в ЗДО. Мова освітнього процесу

У  ЗДО №44 в освітньому  процесі та в повсякденному житі дітей застосовується лише українська мова. 

 

Інформація про чинні освітні програми,

за якими здійснюється освітня діяльність в ЗДО № 44

у 2022-2023 навчальному році  

 Комплексні програми:

«Я у Світі». Програма  розвитку дитини від народження до шести років / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін..]; наук. кер. О.Л. Кононко, Рекомендовано  МОН України від 12.07.2019 .                                                                                                                                                   Парціальні програми:             

«Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.).

– Безмежний світ з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації. (автори-О. Р. Близнюк, В. Гангло, Ю. Костенко).

–  «Дошкільнятам – освіта сталого розвитку». Парціальна програма для закладів дошкільної освіти .(автори Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун).

«Вчимося жити разом». Парціальна    програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.).

«Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях». Навчальна програма  та календарно-тематичний план   ( авт.  – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок  та інші ).

«Казкова фізкультура» Парціальна   програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (автор – М. Єфименко ).

–  «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Парціальна  програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.).

«Україна – моя Батьківщина»,  Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.) .

   Локальні програми ЗДО схвалено педагогічною радою від 30.08. 2020р. (Протокол №1):

– «Струнка постава». Локальна  програма з корекції сутулості та плоскостопості для гурткової роботи  з дітьми 4-5-6 (7) років).

«Корекційна робота з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення для індивідуально – групової роботи з дітьми від 3 до 6 (7) років.) Локальна програма.

 «Барвистий світ».   Локальна програма навчання дітей створення художніх образів в різних зображувальних техніках для гурткової роботи  з дітьми 4-5-6 (7) років).

– «Театральна скарбничка». Локальна програма з розвитку театрально-виконавських здібностей дошкільників

– «Танцювальна мозаїка». Локальна програма   з хореографічної діяльності для гурткової роботи  з дітьми 4-5-6 (7) років.

– «Цікаві шашки». Локальна програма   з навчання дітей гри в шашки для гурткової роботи  з дітьми 4-5-6 (7) років.                                                                                                                                                    .                                                                              Директор ЗДО                       Пригода К.І.                                                                                                                                           Підготувала в-методист  Бурковська О.А.

 

 

 

«Схвалено»                                                                                              «Затверджено»     Наказ №73                        педагогічною радою ЗДО                                                                                                  від 31.08.2020р. ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          протокол № 1 від 28.08.2020р.                       Директор ЗДО______К.Пригода                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                    Освітня програма         

 «Компетентні малюки»

                                     

   закладу дошкільної освіти

(ясел-садка) №44 

поглибленого гуманітарного розвитку

Рівненської міської ради

на  2020 – 2021 навчальний рік

 

Загальні положення

      Освітня  програма закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 поглибленого гуманітарного розвитку «Компетентні малюки» розроблена  відповідно до вимог статті  23 Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти,   Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку,  Концепції Нової української школи, змісту діючої освітньої   програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та довготривалої Програми розвитку ЗДО  на 2017 – 2023рр., рекомендацій МОН України  «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»  №1/9-750від 09.12.2019р. зорієнтована на цінності та інтереси дитини, збереження дитячої субкультури, створення умов для соціально-емоційного благополуччя й легкої  адаптації в соціумі, засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування,  сприяє розвитку  фізичного, психічного, соціального здоров’я  та повноцінній пізнавальній активності дитини, успішній самореалізації на наступному етапі життя в НУШ.

                                                           Мета освітньої програми:                                                                                              –  організація освітнього процесу шляхом впровадження компетентісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів,  забезпечення змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від народження  до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі;

– здійснення  інтегрованого навчання, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту і забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.                                         – досягнення здобувачами освіти результатів навчання (набуття компетенцій), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

     Основні завдання освітньої програми:

– створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період

– виховання мовної особистості, яка доречно, вільно і творчо використовує рідну мову та володіє усіма видами мовленнєвої діяльності й культурою мовлення;

– формування у дошкільників базових якостей для опанування   звичками сталого розвитку;

– розвиток патріотичних та моральних почуттів, ціннісних якостей, навичок поведінки і переконань у свідомості дітей дошкільного віку в системі національно-патріотичного виховання;

– забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти  та початковою школою для гармонійного входження дошкільників в  шкільне життя;

– осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання, впровадження нових форм діяльності закладу дошкільної освіти в умовах модернізації дошкільної освіти;

– впровадження передових педагогічних ідей, новітніх освітніх технологій, ІКТ-технологій, онлай – технологій,  що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей дошкільників в різних видах дитячої діяльності;

– формування основних компетентностей дошкільників за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»

– охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я

– оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

                                                 Очікувані результати навчання здобувачів освіти.                                                 – Сформованість  достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, вимог до обсягу необхідної інформації, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе,  що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток, психологічну готовність до навчання у школі;                                          – практичне засвоєння дитиною системи знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.                                                                                                                                         Життєво компетентний дошкільник поводиться самостійно і конструктивно в різних соціальних і життєвих ситуаціях.

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу в ЗДО.

         Освітня діяльність закладу  організовується  відповідно до  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,  Концепції  освіти дітей раннього та  дошкільного віку, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом  МОН України від 16.06.2015 року №641, Положення про дошкільний навчальний заклад в Україні, Примірним положенням про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, що затверджене наказом від 16.04.2018 р. №372, Базового компонента дошкільної освіти України, листів МОН України «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року № 1/9-456, «Про застосування державної мови в освітньому процесі» від 17.09.2019 р.№1/9-581,  «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»  від 25.07.2016 року №1/9-396, інструктивно – методичних рекомендацій МОН України від 02.07.2019 р.№ 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти в 2020-2021 н.р.», «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» від 19.04.2018 р.№ 1/9-249, «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року № 1/9-454,  Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 року №446)

      Пріоритетними напрямками роботи закладу у 2020-2021н.р. Є

створення позитивного психологічного клімату для запровадження особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в практику роботи з дітьми, створення умов для розв’язання методичного завдання на 2020-2021 рік «Спільна  робота  закладу дошкільної освіти та сім’ї для забезпечення діяльнісного підходу до формування основ  соціальної компетентності, адаптації до соціального середовища шляхом реалізації завдань освіти сталого розвитку», запровадження інтегрованого навчання та успішної соціалізації дитини в сучасному світі через різні види діяльності, застосування інноваційних педагогічних технологій для гуманітарного розвитку як складової мовленнєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку, формування здорового способу життя, дотримання рухового режиму здобувачів освіти раннього та дошкільного віку, забезпечення партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи у      формуванні компетентного та зрілого  майбутнього школяра.

       Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 108 днів:

літні – 66 календарних днів з 01 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з  26 жовтня по 02 листопада,

зимові –  20 календарних днів з 01січня по 19 січня,

весняні – 7 календарних днів з  3 березня по  9 березня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У ЗДО встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18. 00. Режим роботи чергових груп – 7.00 –  19.00 .

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 поглибленого гуманітарного розвитку функціонує 12  груп:      3 перші молодші групи (від  2 до 3 років),

3 другі молодші групи (від 3 до 4 років),

3 середні групи (від 4 до 5 років),

3 старших групи (від 5 до 6(7) років)

.  Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом заклад дошкільної освіти забезпечений повністю. В закладі працює  24 вихователі, 1 – спеціаліст із навчання дітей зображувальної діяльності, 1 практичний психолог, 1 інструктор з фізкультури,  2 музичних керівники, 2  керівники гуртків, 1 вихователь-методист. Вищу освіту (магістр, спеціаліст) мають  26 осіб,  середню спеціальну – 2 особи,  молодших спеціалістів – 4 особи.       Педагоги  володіють знаннями про вікові та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби  гнучко та варіативно застосовувати форми та види організації освітнього процесу.

З 1 жовтня  2018 року в ЗДО запроваджені додаткові освітні платні послуги, такі як:                                           –  логопедичні послуги;                                                                                                                                                                –       – здоров’язбережувальні: профілактика сутулості та плоскостопості;                                                                                   –  гуртки мистецького  спрямування: зображувальна, танцювальна  та театралізована  діяльність.                                                                                                                                 

ДОП надаються у  вигляді  занять  гуртків   двічі на тиждень  відповідно до статутних цілей і завдань закладу    у межах гранично допустимого навчального навантаження на дитину   двічі на тиждень у ІІ половину дня за згодою батьків

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування дітей старшого дошкільного віку в групах з підготовки їх до школи без харчування, соціально-педагогічного патронату, забезпечує роботу консультаційного центру.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наступність в роботі між  ланками дошкільної та шкільної освіти  (ЗДО № 44  та ЗССО №23, 26 ) відбувається   в умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України.  Важливим завданням закладу дошкільної освіти в цьому плані  є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя.

Розділ ІІ.  Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання                            здобувачів освіти.

        Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   0.04. 015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».                                                                                                         .      Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток».                                                        Заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури, театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності або включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.                                .

Тривалість одного заняття:

– у групі раннього віку – 10 хвилин;

– у групі молодшого дошкільного віку – 15 хвилин;

– у групі середнього дошкільного віку  – 20 хвилин;

– у групі старшого дошкільного віку –    25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.                                                               .    Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не вимагається.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у  першій молодшій та різновіковій групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять.

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в   молодших, середніх та  старших групах).

Щоденно проводиться одне інтегроване заняття  з різних розділів програми.                                                 Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають.                                            Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із  І молодшої групи.

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці від   до 3 років – 15 хвилин  від 3 до 4 років – 20 хвилин,  від 4 до 5 років –  25 хвилин,   від 5 до 6  років – 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень інструктором з фізкультури ( 2 – в спортивній залі, 1 – під час прогулянки, на свіжому повітрі).. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

                             Очікувані результати навчання здобувачів освіти                                                                                 

  Набуття дитиною різних видів компетенцій  в різних видах діяльності (ігровій — провідній для дітей до­шкільного віку  руховій  природничій  предметній  образотворчій, музичній, театральній, літературній сенсорно-пізнавальній і математичній  мовленнєвій  соціокультурній та інших) .

Розділ ІІІ. Форми організації освітньої діяльності.

       Завдання змістовних ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізується через різні форми організації життєдіяльності дошкільників (відповідно до Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від  76.07. 2010 №1.4/18-308  «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»).

В освітньому процесі ЗДО передбачено використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема заняття різних видів і типів, індивідуальна робота, пошукові ситуації, освітні ситуації, екскурсії,  спостереження, організовані ігри тощо.    

.   Організоване навчання проводиться починаючи з 3-го року життя у формі  ігор-занять.  Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними  освітніми лініями  залежно від бажань та інтересу дітей.                                                                                                                         

Основною формою організованої освітньої діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми.

Заняття у вигляді міні-занять  дають можливість забезпечити основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах  уникаючи скупчення.

Особливістю організації освітнього процесу  є використання ігрових і проблемно-навчальних ситуацій, інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій, проєктної діяльності,  продумування найбільш вдалих форм і методів організації освітнього процесу, під час яких діти могли б, з одного боку, працювати індивідуально, з іншого – працювати разом, проявляти ініціативу, радитися один з одним, допомагати.

Планування освітньої роботи – обов’язковий елемент щоденної роботи педагога, адже забезпечує системність, послідовність та комплексність в організації діяльності з дітьми.

При плануванні роботи всі працівники керуються планом роботи закладу на навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу. Форма написання планів затверджується на першому засіданні педагогічної ради на початку навчального року.                                                                                                                                                                                                                       Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи перспективне та календарне планування . Перспективний план розробляється на місяць наперед.  Календарні плани складаються вихователями на наступний день (І чи ІІ половину дня) за режимними моментами відповідно до блочно-тематичного планування з урахуванням освітніх ліній, та базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Вихователь-мистецтвознавець, музичний керівник, керівники гуртків  планують роботу за перспективно-календарним планом   на тиждень вперед.

Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

–    перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення

–    перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання (циклограма рухлив. ігор)

–     календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, групою тощо.

Плани складаються інструктором з фізкультури на місяць вперед.

Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором закладу та є складовою частиною річного плану.

Планування роботи з батьками.   Щомісяця у перспективному плані роботи вихователі зазначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до циклограми роботи з батьками з річного плану. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

Розділ ІV. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій.

        Організована розвивально-пізнавальна  діяльності дітей раннього віку проводиться у вигляді ігор-занять фізичного, сенсорно-пізнавального (розвиток сенсорики, предметної діяльності, ознайомлення з природним та предметним довкіллям), мовленнєвого (розвиток мовлення, ознайомлення з художньою літературою), художньо-естетичного (музична, образотворча діяльність) спрямування. Зважаючи на те, що в групах раннього віку (друга група раннього віку, перша молодша група) виховуються діти зі значною різницею у віці та розвитку, за формою організації найдоцільнішими для них є індивідуальні, індивідуально-підгрупові (2-3 дитини) та підгрупові (8-10 дітей) ігри-заняття,  з  дотримання індивідуального та диференційованого підходів. Особлива увага з боку педагогів  приділяється  забезпеченню успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в ЗДО.                                                                                                                                                                Основною формою організованої освітньої діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми ( інтегровані, комплексні, комбіновані,ігрові,  сюжетно-ігрові, домінантні), що проводяться фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення , професійної майстерності педагога.   .  При доборі форм організації життєдіяльності дітей, їх змістового наповнення, методів, прийомів і засобів освітнього впливу   передбачається диференціація завдань і видів діяльності за домірними віку рівнями складності, тривалістю проведення, дозуваннями.           З дітьми дошкільного віку  заняття  з    мовленнєвого розвитку  і зображувальної діяльності  проводять груповий вихователь та   вихователь – мистецтвознавець з підгрупами дітей одночасно в різних кабінетах.       Заняття з логіко-математичного розвитку  і гурткова робота з навчання дітей англійської мови  проводяться  з підгрупами  дітей  груповим вихователем та керівником гуртка                                .

Заняття мистецького напрямку (музична, зображувальна діяльність), фізкультурні проводяться як в  першу, так і в другу половину дня.

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-30 хв. залежно від віку дітей.                                                                                                                                       Секційна робота зі спортивно обдарованими дітьми  та  студійна робота мистецького напрямку проводиться двічі на тиждень у ІІ половину дня.   Робота в розвивальних центрах, розваги,   організована   самостійна діяльність дітей ( пізнавальна, художня, театралізована, ігрова, трудова),  плануються і проводяться в ІІ половину дня.

З метою підвищення якості освітнього процесу в закладі упроваджуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

– освіта для сталого розвитку – технологія формування в дошкільників соціально доцільної поведінки,  економічної стабільності, екологічної цілісністі та соціального благополуччя, що   ґрунтується на принципах педагогіки емпауерменту (надання людині мотивації й натхнення до дії),                                                                                                                                                                                                                                                                                               – елементи стратегії Нової української школи, що  забезпечує особистісно-орієнтовану модель навчання, розвиток критичного мислення у дітей, інтеграцію освітніх напрямків.

– здоров’язбережувальні технології;

– технологія конструювання  з LEGO- конструктором.                                                                                                               – методи арт-терапії у роботі з найменшими.

– ТРВЗ – педагогіка.

– нетрадиційні техніки зображення.

– технологія психолого-педагогічного проектування  (Т. Піроженко)

– мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації;

– коректурні таблиці як засіб стимулювання креативності дітей.

– інтелект-мапи у роботі з дітьми і педагогами.

– технологія виховання людяності у дітей дошкільного віку (Т Поніманська)

– технології педагогічного спілкування з батьками

– технології мовленнєвого спілкування  дошкільників з дорослими і дітьми (І. Луценко)                                                                                                                                                                                                                                                                  – ігрові технології.  

Розділ V.   Інструменти забезпечення якості дошкільної освіти

5.1 . Кадрове забезпечення.                                                                                                                                                  5.1.1. Якісний склад педагогічних кадрів закладу дошкільної освіти

5.1.2.  План підвищення кваліфікації педагогічних працівників

5.2. Методична робота з кадрами.

– Результативність упровадження інноваційних технологій

– Форми методичної роботи.

5.3. Партнерська взаємодія.

– партнерській взаємодія  з дітьми

– педагогічне спілкування між педагогами і дітьми

– партнерської взаємодії з батьками,  яка будується засадах   педагогіки партнерства.

5.2. Предметно-просторове розвивальне середовище.

Розділ УІ. Моніторинг якості наданих освітніх послуг

  • Оцінювання рівня розвитку дітей раннього віку за допомогою карт нервово-психічного розвитку.
  • сформованість основних компетентностей дітей молодшого дошкільного віку за Програмою «Я у Світі»                                                                                                                                                                                                   –       Оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі (Лист МОН України «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» від 06.11.2015р. №1/9 – 53 – використання педагогами  інноваційних технологій, авторських методик і програм  у роботі з дітьми;
  •  –  обстеження адаптації  дітей раннього віку   до соціального середовища .                                              – здійснення психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей раннього віку.  – сформованість основних компетентностей дітей раннього віку.                                                                         – рівень сформованість сталих звичок і моделей поведінки    через освіту сталого розвитку .
  •   –  рівні комунікативних навичок  у дітей    дошкільного віку;                                                                                      – сформованість особистісної компетенції  старших  дошкільників до  навчання в школі;                   –            – сформованість ключових компетенцій дитини, окреслених у БКДО;                                               – сформованість компетентностей, які потрібні будуть дитині для успішної самореалізації в суспільстві.       – сформованість психологічної готовності старших дошкільників до умов  НУШ.

Розділ УІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

       Комплексна  Програма  розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі». / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін..]; наук. кер. О.Л. Кононко, Рекомендовано  МОН України від 12.07.2019р.

     Парціальні програми:                                                                                                                                         – «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.).(оновлений варіант подано на розгляд комісії з іноземних мов науково-методичної ради МОН)

– Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей віком від 3 до 7 років (автор А. Шевчук). Рекомендовано  МОН України. Лист ІМЗО від  18.05.2020р.

–  «Дошкільнятам – освіта сталого розвитку». Парціальна програма для закладів дошкільної освіти .(автори Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун). Рекомендовано  МОН України. Лист ІМЗО від 12.02.2019р.

– «Вчимося жити разом». Парціальна    програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.) Лист ІМЗО Рекомендовано  МОН України. Лист ІМЗО від 13.06.2016р.

– «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях». Навчальна програма  та календарно-тематичний план   ( авт.  – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок  та інші ).  Рекомендовано  МОН України Лист ІМЗО від 12.02.2019р.

–  «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Парціальна  програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.) Рекомендовано  МОН України. Лист ІМЗО від 4.12. 2018р.

– «Цікаві шашки». Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В.,  Романюк О.В., Дульська Г.П.); Лист ІМЗО. Рекомендовано  МОН України Лист ІМЗО від 23.11.2020р.                                                                                                                                                                                 Локальні програми ЗДО, що  схвалені педагогічною радою від 30.08. 2018р.                                          – «Струнка постава». Локальна  програма з корекції сутулості та плоскостопості для гурткової роботи  з дітьми 4-5-6 (7) років).                                                                                                                                                                                      – «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення для індивідуально – групової роботи з дітьми від 3 до 6 (7) років.                                                       –  «Барвистий світ».   Локальна програма навчання дітей створення художніх образів в різних зображувальних техніках для гурткової роботи  з дітьми 4-5-6 (7) років).                                                                                   – «Театральна скарбничка». Локальна програма з розвитку театрально-виконавських здібностей дошкільників;                                                                                                                                                                                                         – «Танцювальна мозаїка». Локальна програма   з хореографічної діяльності для гурткової роботи  з дітьми 4-5-6 (7) років.                                                                                                                                                                                           – «Цікаві шашки». Локальна програма   з навчання дітей  гри в шашки для гурткової роботи  з дітьми 6 (7) років.

                                                Розділ VІІІ.                                                                                                                                 

    – Формування основ соціальної адаптації  та життєвої компетентності дитини

–  Виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток   позитивного  емоційно-ціннісного  ставлення  до довкілля.

– Розвиток  потреби  в реалізації власних творчих  здібностей

– Утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності дитини.

Розділ ІХ.   Показники реалізації  освітньої програми:                                                                                               – Показники компетентності дитини за Програмою розвитку дитини від народження  до 6(7) років  «Я У Світі»  на кінець третього  року життя .

– Показники компетентності дитини за Програмою розвитку дитини від народження  до 6(7) років  «Я У Світі»  на кінець  четвертого-п’ятого  року життя.

– Показники компетентності дитини за Програмою розвитку дитини від народження  до 6(7) років  «Я У Світі»  на кінець дошкільного віку .