Освітні програми, що реалізуються в ЗДО. Мова освітнього процесу

У  ЗДО №44 в освітньому  процесі та в повсякденному житі дітей застосовується лише українська мова. 

 

Організація освітньої діяльності  в ЗДО у 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),інших нормативно-правових актів

Навачальні програми, що реалізовуються в ЗДО:

Комплексні програми: 

«Я у Світі», програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. – Кононко О. Л.). – нова редакція 2014 року.

Ця програма є програмою розвитку. Вона реалізує ідею дитиноцентризму, орієнтує педагога на визнання пріоритету розвитку дошкільника як особистості.

У Програмі наголошено на важливості надання дошкільнику цілісної системи життєво необхідних знань, умінь і навичок, що основне призначення дорослого – допомогти дошкільнику жити власними силами, у злагоді з довкіллям та згоді із собою як активним суб’єктом життєдіяльності.

Ключовим поняттям Програми є поняття «здоров*я», як сплав душевних, тілесних та соціально-моральних складників, що засвідчує стан організму, психіки та свідомості дитини, міру її благополуччя, ступінь урівноваженості, задоволеності своїм життям, відчуття захищеності і комфорту.

Базовим поняттям Програми є поняття «Індивідуальність» , яка характеризує особистість з боку її неповторності, винятковості, несхожості на інших, оригінальності.

Програма визначає основоположні, принципово важливі для розуміння напрямів оновлення змісту та гуманізації цілей дошкільної освіти.

У Програмі вміщено оновлений зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дитини, формування її особистості, створення в умовах закладу дошкільної освіти розвивального життєвого простору.

У Програмі означено важливі аспекти педагогічної роботи: формування  в дитини уявлення про своє фізичне, духовне та соціальне Я; розвиток її емоційної сфери, формування елементарної картини реального світу, дитячого світогляду, первинної системи ціннісних орієнтацій, елементарних форм самосвідомості; розвиток зачатків совісті ; виховання творчих здібностей; статеве виховання тощо.

Наведені у Програмі показники розвитку (компетентності) дошкільника засвідчують імовірну та оптимальну для певної вікової групи міру розвиненості форм активності, видів діяльності та базових якостей.

У Програмі наголошено на важливості надання дошкільнику цілісної системи життєво необхідних знань, умінь і навичок і формування потребово-мотиваційної сфери.

Матеріали Програми ґрунтуються на принципах  активності, природовідповідності, самоцінності дошкільного дитинства,  реалізації  педагогом індивідуального підходу до розвитку, навчання та виховання дитини.

Програма містить дві частини. Частина І Програми охоплює вік немовляти та ранній вік, а частина ІІ –молодший та старший дошкільний вік.

Так само як і в новій редакції БКДО, у Програмі інваріатну складову змісту дошкільної освіти викладено за сімома освітніми лініями:  «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Матеріали освітньої лінії «Особистість дитини»  згруповано  у два блоки: «Фізичний розвиток» та «Розвиток особистості».

В освітній лінії «Дитина в соціумі», закладені основи соціальної компетентності дитини та засвідчуються комплексом знань, умінь та базових якостей за такими  змістовними блокам «Сім*я, родина»,  «Інші люди», «»Дитяче товариство», «Об’єднання людей»

Матеріали освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі»,  згруповано у змістовні блоки «Рослинний світ», «Тваринний світ», «Явища природи», «Природні об’єкти»,  «Планета Земля», «Всесвіт»,  «Життєдіяльність людини».

Змістовними блоками освітньої лінії «Дитина у світі культури» є «Предметний світ» та «Світ мистецтва»Змістовний блок «Предметний світ» окрім складників «Предмети побуту і вжитку», «Предмети поза межами житла», «Предметно-практична діяльність», «Економічна освіченість». «Змістовий блок «Світ мистецтва» містить складники: «Світ образотворчого мистецтва», «Світ музичного мистецтва», «Світ театрального мистецтва2, «Світ літературного мистецтва».

Матеріали  освітньої лінії «Діяльність дитини» для молодшого дошкільного віку подано одним змістовним блоком – «Ігрова діяльність», для старшого дошкільного віку – цим та ще двома «Елементи учбової діяльності» та «Трудова діяльність».

Матеріали освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» згруповано у змістовні блоки «Пізнавальний інтерес», «Сенсорно-перцептивний досвід», «Логіко-математичний розвиток», «Цілісна картина світу».

Змістовними  блоками освітньої лінії «Мовлення дитини» є такі: «Фонематичний слух, звковимова, літературне мовлення», «словниковий запас», «граматичні уміння», «Зв’язне мовлення, комунікативні вміння», «Елементи грамоти», «Інтерес до книжки».

Частина ІІ Програми містить ще й варіативну складову змісту дошкільної освіти, представлену освітніми лініями: «Комп’ютерна грамота». «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія», «Шахи».

Парціальні програми:

«Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» ( авт.  – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок  та інші);

«Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» (Автори Н. Гориш, О. Саприкіна, О. Пометун)

«Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.)

«Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);

Додаткові  освітні послуги в ЗДО  з   навчання дітей англійської мови з 3 років (освітня лінія «Іноземна мова»),  хореографії (освітня лінія «Хореографія»)  надаються  відповідно до статутних цілей і завдань закладу дошкільної освіти  не лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та закладом, а  у межах гранично допустимого навчального навантаження на дитину і  здійснюються за змістом парціальних програм:

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.) ;

«Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);

Наступність в роботі між  ланками дошкільної та шкільної освіти  (ЗДО № 44  та ЗЗСО №23, 26 ) відбувається   в умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України.  Важливим завданням закладу дошкільної освіти в цьому плані  є забезпечення. гармонійного розвитку особистості дитини у період передшкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя.