Додаткові освітні послуги

 2022 -2023 навчальний рік

В закладі дошкільної освіти №44 відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  надаються безкоштовні освітні послуги:

–  із навчання англійської мови дітей з другої молодшої групи (з четвертого року життя). В кожній дошкільній групі проводиться по два заняття на тиждень. (Вчитель англійської мови – Кеча Тамара Григорівна.)

 –  християнська етика – ( керівник гуртка вихователь – Артемчук В.В.)

З 01.10.2021 року буде відновлено надання додаткових освітніх послуг на платній основі (Закон України “Про дошкільну освіту”ст.23, пункт 10 ) “Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини”.

Розмір оплати  згідно з калькуляцією з урахуванням собівартості послуг у сумі становить: 200 (двісті гривень на місяць.)

Перелік платних послуг:

 • театральний гурток « Попелюшка»
 • мовленнєво-логопедичний гурток “Вимовляйко”
 • гурток малювання: « Барвистий світ»
 • хореографічний гурток « Танцювальна мозаїка»гурток лікувальної фізкультури «Струнка постава» ( корекція плоскостопості і сутулості)
 • мовленнєвий гурток з елементами навчання грамоти: « Читайлик»
 • гурток з навчання основ читання « Вчимося читати граючись”                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Адміністрація ЗДО.

ДОГОВІР

      про надання додаткових платних освітніх послуг

                                                                                                                                                                                                  «  01    » жовтня  2022 року

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) поглибленого гуманітарного розвитку № 44  в особі директора ЗДО К.І. Пригоди, який діє на підставі Статуту ЗДО від 17.07.18року, /далі «Виконавець»/, з однієї сторони та  батьками або іншими законними представниками дитини ______________________            , /далі «Замовник»/ з другої сторони, уклали цей договір про наступив:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

«Виконавець» відповідно до пункту 10 ст.23. до Закону України «Про дошкільну освіту», 2001р.  (із змінами та доповненнями), зобов’язується:

1.1. Надавати дитині додаткові платні освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти.                                                                                                                                                                                              1.2. Забезпечувати якісні додаткові платні освітні послуги

 

«Виконавець» зобов’язується:

 • Зараховувати дитину до гуртка або до участі в групових заняттях за заявою батьків.             2.Створити умови для надання дитині додаткових послуг, що передбачені спеціальними програмами .

2.3.Надавати додаткові платні послуги за освітніми напрямками:

«Дитина у світі мистецтва»:

 • театральний гурток « Попелюшка»
 • вокальний гурток « Перлина»
 • гурток малювання: « Барвистий світ»
 • хореографічний гурток « Танцювальна мозаїка»

« Особистість дитини»:

 • гурток лікувальної фізкультури «Струнка постава» ( корекція плоскостопості і сутулості);

« Мовлення дитини»

 • логопедичний гурток « Вчимося говорити правильно»
 • мовленнєвий гурток з елементами навчання грамоти: « Читайлик»
 • гурток з навчання основ читання « Вчимося читати граючись»

2.4.Проводити зазначену роботу за спеціально укладеними програмами, що затверджені на педагогічній раді закладу дошкільної освіти №44;                                                                                                                                   2.5.Звітуватися перед батьками за надані додаткові платні послуги (щороку).

«Виконавець» має право:                                                                                                                           2.6.Припинити дію договору у  випадку невиконання «ЗАМОВНИКОМ»  своїх зобов’язань.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ «ЗАМОВНИКА» «Замовник» має право:

3.1.Обрати гурток чи групові заняття за бажанням дитини та вказати письмово:

 

3.2.Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми;

3.3.Вимагати поважне ставлення до дитини;                                                                                                3.4.Достроково припинити дію договору в разі не виконання «Виконавецем» своїх обов’язків.                                                                                                                                             3.5.Надавати допомогу ЗДО фінансово та фізично.

«Замовник» зобов’язується:

3.6. Вносити встановлену плату за надані додаткові платні освітні послуги до 15 числа кожного місяця.                                                                                                                                               3.7.Своєчасно сповіщати групових вихователів, керівників гуртка про можливу відсутність дитини та про причину відсутності.

3.8.Причини відсутності через хворобу та відпустку батьків підтверджувати довідками від лікаря або працедавця.

 

 

 1. РОЗМІР ОПЛАТИ ТА ПОРОЯДОК ЇЇ ВНЕСЕННЯ.

4.1.Оплата вноситься замовником на спеціальний рахунок до 15 числа кожного місяця.

4.2.Розмір оплати складається з батьківських коштів, згідно з калькуляцією з урахуванням собівартості послуг у сумі, яка становить: 200 (двісті гривень на місяць.)

4.3.Щомісячно«Замовник» повинен оплачувати встановлену плату за додаткові освітні послуги, незалежно від кількості днів, коли дитина відвідує заклад: не вноситься плата, коли дитина не відвідує заклад дошкільної освіти протягом місяця з поважної причини (хвороба, відпустка батьків).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОЛРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

5.1. «Виконавець» несе відповідальність:

– за реалізацію програм і планів у повному обсязі;

– за якість проведення освітньої діяльності;

– за життя і та здоров’я дитини під час перебування її в освітньому закладі.

5.2. «Замовник» несе відповідальність:

– за несвоєчасне внесення оплати за надання додаткових платних освітніх послуг;

– за невиконання або неналежне виконання рекомендацій педагогів;

– за загальну культуру та виховання дитини;

– за пропуски дитиною занять гуртків без поважних причин.

5.3. Суперечки між сторонами вирішуються у порядку, що встановлений законодавством України.

 1. TEPMIH ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Договір вважати укладеним з 01.10.2022 року по 31.05.2022 року і діє  на період отримання дитиною додаткових платних освітніх послуг.

6.2.Договір призупиняє дію за погодженням сторін.

6.3.   Зміни та доповнення до даного договору вноситься за домовленістю сторін, оформляються додатками, які є невід’ємною частиною договору. Одностороння зміна договору не допускається.
Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Виконавець»                                                                         «Замовник»

Адреса  вул. Вербова, 40                                                                Адреса___________________

Телефон 64-10-61                                                                           Телефон__________________

_______      Катерина ПРИГОДА

 

М.П. (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)                                  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Послугу надають:

                                      _________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

                                                                                                                                                                          2021 -2022 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою закладу дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                 наказом №82 від 08.09.21 р.

(ясел-садка)поглибленого                                                                                                                                                                                                                                               Директор ЗДО                   Л.Кузьмук

протокол № 1  від 07.09.2021 року

Голова ради ЗДО ________В.О.Рокунь

 

         ПОЛОЖЕННЯ

 

               про надання додаткових освітніх послуг закладом

дошкільної освіти  (ясла-садком)  №44 поглибленого гуманітарного розвитку

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №44 поглибленого гуманітарного розвитку – комунальний заклад освіти для дітей раннього і дошкільного віку, підпорядкований управлінню освіти Рівненської міської ради.

1.2. Заклад дошкільної освіти відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові освітні платні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками чи особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

1.3. Заклад дошкільної освіти, організовуючи додаткові освітні послуги, керується  ст..53 Конституції України,  Законом України «Про освіту»,2017р., ст..23 п.10 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Постановою Кабінету Міністрів України    № 796 від 27.08.2010 року (із змінами) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільним наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010року «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»,  ст..26 Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 305 від    12.03.2003  року), власним Статутом від 17.07.18року.

1.4. Додаткові освітні платні послуги вводяться з метою:

– забезпечення розвитку природних здібностей та задатків дітей, активізацію дитячої творчості, своєчасного виявлення обдарованості дітей;

– задоволення потреби і цікавості дитини до певного виду діяльності;

– розширення спектру освітніх послуг для формування та  розвитку особистісних якостей дитини;

– активного впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес;                                                                                                                                                      .

–  забезпечення мовного розвитку  дітей дошкільного віку шляхом своєчасного надання  логопедичної допомоги;

– зміцнення розвивального предметно-ігрового середовища та матеріально-технічної бази закладу  дошкільнї освіти.

– забезпечення естетичного розвитку дітей в різних  видах образотворчої діяльності.

 

ІІ. ВИДИ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1. В закладі дошкільної освіти (ясла-садок) поглибленого гуманітарного розвитку №44  додаткові платні послуги надаються для дітей з   3-х річного віку  за такими напрямками діяльності :

– гурткові занять з логопедії «Вчимося говорити правильно»

– театральний гуртка «Попелюшка»

– корекції плоскостопості  та сутулості «Струнка постава»;

– гурток з малювання «Барвистий світ»

– хореографія «Танцювальна мозаїка».

гурток розвивального читання: ” Вчимось читати граючись

-гурток навчання елементів грамоти;

2.2. Види додаткових платних послуг можуть бути розширені відповідно до попиту і бажання батьків.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

 3.1. Підставою для надання додаткових платних послуг є заяви батьків або осіб, які  їх замінюють та двосторонній договір про надання додаткових платних освітніх послуг.

3.2. З батьками або особами, які їх замінюють, укладається договір, в якому визначений порядок надання додаткових освітніх послуг, розміри та терміни оплати їх.

3.3. Додаткові платні освітні послуги надаються у формі гурткової роботи та групових занять.

3.4. Для надання додаткових освітніх послуг залучаються педагогічні працівники закладу дошкільної освіти та  спеціалісти відповідного фаху на підставі трудової угоди.

3.5. Додаткові освітні послуги здійснюються відповідно до чинних, затверджених МОН України програм та спеціально розроблених і затверджених педагогічною радою програм, які погоджуються з управлінням освіти.

3.6. За створення умов для організації додаткових платних послуг, якість проведення освітньої діяльності, програмно-методичне та фінансове забезпечення відповідає керівник закладу дошкільної освіти.

3.7. Створюється цільова група батьків для спільного контролю за якістю та своєчасністю надання додаткових послуг.

3.8.Додаткові освітні послуги в період карантину надаються у тому груповому блоці, де виховується дитина (підгрупа дітей), що їх отримує.

 

ІV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

 4.1. Оплата надання додаткових послуг здійснюється  батьками дітей або особами, що їх замінюють, відповідно до затвердженої на навчальний рік калькуляції.

4.2. Вартість платної освітньої послуги обраховується на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням, відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010року «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

4.3.Калькуляція вартості додаткової платної послуги складається бухгалтером ЗДО, погоджується радою ЗДО, затверджується керівником закладу;

4.4.Базою для визначення вартості послуг є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуг:

– заробітна плата працівників та обов’язкові нарахування відповідно до законодавства;

– матеріальні витрати;

– оплата комунальних послуг;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

4.5. Розмір плати може змінюватись у зв’язку із інфляційними процесами та зміною тарифів.

4.6. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на казначейський рахунок.

4.7. Калькуляція вартості послуги щорічно погоджується з радою закладу та затверджується керівником;

4.8. Облік отриманих доходів та здійснення видатків закладом  освіти здійснюється на підставі кошторису доходів і витрат, погодженим  радою ЗДО;

4.9.Доходи, одержані  від надання додаткових освітніх послуг  використовуються: на нарахування заробітної плати, доплати та преміювання працівників ЗДО, для надання матеріальної допомоги відшкодування витрат, які включені у вартість цих послуг;

4.10.Видатки на  заробітну плату не повинні перевищувати 80% від загальної суми надходжень, зміцнення матеріальної  бази ЗДО 10% від загальної суми надходжень, відшкодування вартості комунальних послуг повинні становити не менше 10%.

4.11. Розміри доплат, надбавок, премій педагогічним працівникам, адміністративному персоналу ЗДО, що нараховуються та виплачуються із спецрахунку, погоджуються радою ЗДО і не повинні сумарно перевищувати розмірів відповідних окладів, затвердженого штатного розпису;

4.12. Додаткові освітні послуги надаються на безоплатній основі дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

4.13. Додаткові освітні послуги надаються на пільговій основі – 50% вартості

– дітям з сімей працівників ЗДО;

– дітям з  інвалідністю.

4.14.Плата за додаткові послуги  вноситься батьками щомісячно до 15 числа поточного місяця відповідно до наданої квитанції незалежно від кількості днів , коли дитина відвідує дошкільний заклад.

4.15. Не вноситься плата, якщо дитина не відвідувала заняття гуртка протягом місяця з поважних причин(хвороба, відпустка батьків).

4.16. Бухгалтерський облік та статистична звітність про фінансово-господарську діяльність ЗДО здійснюється бухгалтером, оплата праці якого проводиться за рахунок додаткових освітніх  послуг відповідно до чинного законодавства.

4.17.У зв’язку  з тимчасовим призупиненням діяльності закладу (за наказом управління освіти, карантину, тощо), плата за надання освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням керівниками гуртків з надання додаткових платних послуг пропущених  за час простою годин.

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

 5.1. Контроль за якістю наданням  додаткових платних послуг здійснюється керівником ЗДО, вихователем-методистом згідно з  посадовими обов’язками, радою ЗДО, цільовою групою батьків.

5.2. Контроль за витратами на розвиток матеріальної бази ЗДО здійснюється керівником закладу освіти та піклувальною радою.

5.3. Державний контроль за наданням додаткових послуг здійснюється управлінням освіти Рівненського міськвиконкому.

 

ДОГОВІР

                                     про надання додаткових платних освітніх послуг

«    » вересня  2021 року

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) поглибленого гуманітарного розвитку № 44  в особі директора ЗДО Кузьмук Л.І., який діє на підставі Статуту ЗДО від 17.07.18року, /далі «Виконавець»/, з однієї сторони, та батьки дитини або особи, які їx замінюють______________________ , /далі «Замовник»/ з другої сторони, уклали цей договір про наступив:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

«Виконавець» відповідно до пункту 10 ст.23. до Закону України «Про дошкільну освіту» від 08.08.2002 року, зобов’язується:

1.1. Надавати дитині додаткові платні освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти.                                                                                                                      1.2. Забезпечувати якісні додаткові платні освітні послуги

2.«Виконавець» зобов’язується:

2.1. Зараховувати дитину до гуртка або до участі в групових заняттях за заявою батьків.

2.2. Створити умови для надання дитині додаткових послуг, що передбачені спеціальними програмами .

2.3.Надавати додаткові платні послуги за напрямками:

– заняття з хореографії;

– групові заняття з вчителем-логопедом.

– театральний гурток «Попелюшка»:

– корекція плоскостопості  та сутулості;

– гурток з малювання «Барвистий світ»:

гурток розвивального читання: ” Вчимось читати граючись

-гурток навчання елементів грамоти;

2.4.Проводити зазначену роботу за спеціально укладеними програмами, що затверджені управлінням освіти Рівненського міськвиконкому;

2.5.Звітуватися перед батьками за надані додаткові платні послуги (щороку).

«Виконавець» має право:

2.6.Припинити дію договору у  випадку невиконання «ЗАМОВНИКОМ»  своїх зобов’язань.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ «ЗАМОВНИКА» «Замовник» має право:

3.1.Обрати гурток чи групові заняття за бажанням дитини та вказати письмово:

3.2.Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми;

3.3.Вимагати поваги до дитини;

3.4.Достроково припинити дію договору в разі не виконання «Виконавецем» своїх обов’язків.

3.5.Надавати допомогу ЗДО фінансово та фізично.

«Замовник» зобов’язується:

3.6. Вносити встановлену плату за надані додаткові платні освітні послуги до 15 числа кожного місяця.                                                                                                                                            

   3.7.Своєчасно сповіщати групових вихователів, керівників гуртка про можливу відсутність дитини та про причину відсутності.

3.8. . Не вноситься плата, якщо дитина не відвідувала заняття гуртка протягом місяця з поважних причин(хвороба, відпустка батьків)

 

 1. РОЗМІР ОПЛАТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВНЕСЕННЯ.

4.1.Оплата вноситься замовником на спеціальний рахунок до 15 числа кожного місяця.

4.2.Розмір оплати складається з батьківських коштів, згідно з калькуляцією з урахуванням собівартості послуг у сумі, яка становить: 170 (сто сімдесят гривень на місяць.)

4.3.Щомісячно«Замовник» повинен оплачувати встановлену плату за додаткові освітні послуги, незалежно від кількості днів, коли дитина відвідує заклад. Не вноситься плата, коли дитина не відвідує заклад дошкільної освіти протягом місяця з поважної причини (хвороба, відпустка батьків).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

5.1. «Виконавець» несе відповідальність:

– за реалізацію програм і планів у повному обсязі;

– за якість проведення освітньої діяльності;

– за життя і та здоров’я дитини під час перебування її в освітньому закладі.

5.2. «Замовник» несе відповідальність:

– за несвоєчасне внесення оплати за надання додаткових платних освітніх послуг;

– за невиконання або неналежне виконання рекомендацій педагогів;

– за загальну культуру та виховання дитини;

– за пропуски дитиною занять гуртків без поважних причин.

5.3. Суперечки між сторонами вирішуються у порядку, що встановлений законодавством України.

 1. TEPMIH ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Договір вважати укладеним з 01.10.2021 року по 31.05.2022 року і діє  на період отримання дитиною додаткових платних освітніх послуг.

6.2.Договір призупиняє дію за погодженням сторін.

6.3.  Зміни та доповнення до даного договору вноситься за домовленістю сторін, оформляються додатками, які є невід’ємною частиною договору. Одностороння зміна договору не допускається.
Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Виконавець»                                                                        «Замовник»

Адреса  вул. Вербова, 40                                   Адреса__________________________

Телефон 64-10-61                                                Телефон_________________________

_______      Кузьмук Л.І                                    ________  _________________

М.П. (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)                                (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Послугу надають:  __________________________________

                                                                             (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)