Офіційні документи

IMG_9528

Кузьмук Лідія Іванівна
завідувач ДНЗ №44

Заслужений працівник освіти України

Робочий телефон 64-10-6                       

09.02.2018року

Організація роботи з проведення профiлактичних щеплень в ЗДО

Медична сестра старша вiдповiдно до Календаря профiлактичних щеплень України складає рiчний та мiсячний плани профiлактичних щеплень, згiдно з якими щеплюють дiтей у закладi дошкiльної освіти.

Вiдповiдно до пункту 5 Положення про органiзацiю i проведення профiлактичних щеплень, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 11.08.2014 № 551, щеплення дозволяється проводити тiльки зареєстрованими в Українi вакцинами, анатоксинами згiдно з Календарем профiлактичних щеплень в Українi затвердженого наказом  Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 11.08.2014 № 551.

Вiдповiдно до пункту 10 Положення № 551 лiкар вносить вiдповiдний запис до медичної документацiї про дозвiл на проведення щеплення та вклеює Інформовану згоду за формою № 063-2/о .

Згiдно з пунктом 14 Положення № 551 запис про проведене щеплення робиться у Медичнiй картцi дитини (для школи, школи-iнтернату, школи-лiцею, дитячого будинку, дитячого садка) за формою № 026/о . При цьому вказують торговельну назву вакцини/анатоксину, назву виробника, дозу, серiю, термiн придатностi вакцини/анатоксину. У разi використання iмпортної вакцини/анатоксину зазначається оригiнальне найменування українською мовою. Внесенi до медичної облiкової документацiї данi щодо щеплення засвiдчуються пiдписом лiкаря.

На вимогу пункту 15 Положення № 551 пiсля проведення профiлактичного щеплення повинно забезпечуватись  медичне спостереження (нагляд за особою протягом певного часу пiсля введення вакцини/анатоксину) протягом термiну, визначеного iнструкцiєю про застосування вiдповiдної(го) вакцини/анатоксину. Якщо в iнструкцiї про застосування вакцини/анатоксину не вказано термiн спостереження, особа, якiй було проведено щеплення, повинна перебувати пiд наглядом медичного працiвника не менше 30 хвилин пiсля вакцинацiї.

У кiнцi кожного мiсяця старша медична сестра дошкiльного закладу оформлює письмовий звiт про проведенi профiлактичнi щеплення у двох примiрниках: перший — для передачi до територiальної дитячої полiклiнiки, а другий — для збереження у медичному кабiнетi дошкiльного закладу.

Медична сестра старша Лопачук В.М.

31.05.2017 рік

Про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу:

Відповідно до ст.12, розділу ІІІ Положення про дошкільний навчальний заклад, що затверджене постановою КМ України №305 від 12 березня 2003 року відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
  • у разі несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Про збереження місця за дитиною в дошкільному  закладі

Відповідно до ст.11, розділу ІІІ Положення про дошкільний навчальний заклад, що затверджене постановою КМ України №305 від 12 березня 2003 року за дитиною, що зарахована у ДНЗ зберігається місце у таких випадках:

  • на час її хвороби;
  • на час карантину в ДНЗ;
  • на час санаторного лікування;
  • на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють;
  • на час літнього оздоровчого періоду (75 днів).

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Повідомляємо Вас, що за умови відсутності дітей в ДНЗ  7 і більше календарних днів, необхідна медична довідка від лікаря про стан здоров’я дитини ( ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”)                                                                                                                                                                                                                                                                   (З 01.12.2016 року)

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 123   ПО ДНЗ  №44

від 29.11.2016 року

Про виконання протокольних доручень організаційно –  інструктивної наради  керівників ДНЗ м.Рівне

1.Медичній сестрі старшій Мануйлик Г.С.  

1.4.Приймати дітей в ДНЗ з медичними довідками за умови їх відсутності 7 і більше календарних днів    ( ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”).                                                                                                                                                                   (Постійно)  

2. ВИХОВАТЕЛЯМ ДНЗ    

2.1.За умови відсутності дітей в ДНЗ 7 (сім)  і більше календарних днів, приймати дітей в групу з медичними довідками про стан здоров’я   ( ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”).                                                                                                                                                                 (Постійно з 01.12.2016 року)  

                                                                                          Завідувач ДНЗ Л.Кузьмук

                                 Список членів піклувальної ради

  1.Від батьків:

– Матвіюк Оксану Валеріївну гр..№1

– Шпес Марія Петрівна –  гр..№2 – Голова Піклувальної ради

– Шаблій Валентина Василівна – гр. №3

– Кладюк Ірину Дмитрівну гр..№4

– Муха Тетяна Олегівна – № 5

– Єфимчук  Олену Володимирівну №6

– Мельник Іванна Вікторівна гр..№7

– Мазурок Ірина Олександрівна  гр..№8

– Паламарчук Оксана Василівна гр..№9

– Чумко Олена Вікторівна гр..№ 10

– Ворон Ірина Федорівна гр..№ 11

– Полевик Оксану Борисівну,№ 12

  1. Від колективу ДНЗ:

– Бурковська О.А. – в-методист

– Довгалюк О.В. –вихователь

– Свидина О.М.- діловод, голова громадської організації «Рівненська Попелюшка»

– Рокунь В.О.- вихователь, голова ради ДНЗ

– Кулінець С.М.- вихователь, голова профкому ДНЗ

– Хиноцька С.Ф. – вихователь

– Онук Н.С.  – вихователь

– Олексійчук Т.Г. – помічник  вихователя

– Лисюк І.О. – машиніст із прання білизни

– Мануйлик Г.С.- ст..м/с

                       Список  членів ревізійної комісії Піклувальної ради

1.Парфенюк Наталію Володимирівну від ДНЗ

2.Булавська Олена Василівна (гр..№1) – голова

3.Збирун  Ніна Михайлівна    (гр..№8)

Піклувальна рада Дошкільного навчального закладу №44 м. Рівне

 ПОЛОЖЕННЯ
про ревізійну комісію Піклувальної ради Дошкільного навчального закладу №44 «Попелюшка»

Ревізійна комісія Піклувальної ради Дошкільного навчального закладу №44 здійснює контроль за фінансовою діяльністю Піклувальної ради ДНЗ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ревізійна комісія обирається на загальних зборах зпредставників батьківської громади та коллективу дошкільного закладу,  які мають досвід проведення перевірок.
1.2.Ревізійна комісія обирається на термін повноважень піклувальної ради (3 роки).
1.3.Повноваження ревізійної комісії визначаються цим положенням таПоложенням про піклувальну раду ДНЗ.                                                                                                                                                    1.4. Ревізійна комісія на своєму засіданні обирає голову відкритим голосуванням.
2. 3МІСТ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
2.1. Ревізійна комісія проводить перевірки діяльност іПіклувальної ради та ГО «Рівненська Попелюшка»
2.2. Ревізійна комісія:
– здійснює контроль за використанням коштів батьків та громадськості, що жертвуються ДНЗ;
– оцінює правильність та доцільність використання коштів;
– аналізує роботу з заявами та скаргами  батьків та спонсорів;
– перевіряє стан ведення облікової документації про використання коштів і матеріальних  цінностей..
2.3. Здійснює контроль за виконанням рішень Піклувальної ради ДНЗ.                                                                            2.4. Інформує батьків та спонсорів про використання коштів через сайт ДНЗ(щомісячно), на загальних зборах та на засіданнях Піклувально їради (за планом).
3. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
3.1. Ревізійна комісія має право:
– перевіряти наявність коштів;
– одержувати від керівництва ДНЗ та ГО «Рівненська Попелюшка» дані  про надходження коштів та  їх використання у відповідності до потреб закладу.                                                                                                 – вимагати від керівництва ДНЗ і голови ГО«Рівненська Попелюшка» пояснень в разі  виявлення порушень.
3.2. Пропозиції ревізійної комісії є обов’язковими до виконання.

4. ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
4.1. Ревізійна комісія зобов’язана:
– якісно проводити перевірки;
– вчасно розробляти пропозиції по усуненню виявлених недоліків.
4.2. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність перед загальними зборами.

5. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЙ
5.1. 3асідання комісії проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
5.2. Комісія працює за планом. У разі необхідності проводяться позапланові перевірки.
5.2. Голова  та члени комісії беруть  участь в засіданнях Піклувальної ради.
Голова ревізійної комісії Іщенко О.В.

 

До уваги батьків!

 

 


 

 

Для того, щоб оформити пільгу на безкоштовне харчування дітей в ДНЗ, необхідно подати у бухгалтерію дошкільного закладу такі документи:

 

*Для дітей, батьки яких учасники АТО:

– копію Посвідчення учасника АТО або Довідку про участь в АТО, в якій вказуються

терміни перебування в АТО та номер наказу (в разі відсутності в довідці номера наказу та термінів перебування додатково надається витяг наказу по в/ч);

– копію свідоцтва про народження дитини.

*Для дітям-сиріт і дітей, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях:

– копію розпорядження міського голови про призначення опікунів;

– копію свідоцтва про народження дитини.

*Для дітей з особливими потребами ( з інвалідністю):

– копію посвідчення дитини –інваліда або копію медичного висновку МСЕК;

– копію свідоцтва про народження дитини.

*Для дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у комунальних дошкільних навчальних закладах:

– довідку із управління соціального захисту про отримання сімє’ю допомоги;

– копію свідоцтва про народження дитини.

*Для дітей , у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах

– довідку про доходи усіх членів сім”ї за попередній квартал;

– копію свідоцтва про народження дитини.

 

Для того, щоб оформити пільгу на оплату харчування дітей в ДНЗ в розмірі 50% від його вартості, необхідно подати у відділ батьківської плати управління освіти кабінет № такі документи:

* Для дітей, що виховуються в сім’ях, у складі яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати падчерок та пасинків, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування:

– копія посвідчення багатодітної сім’ї;

– копію свідоцтва про народження всіх дітей (якщо дитина, яка виховується в багатодітній сім’ї досягла 18 років, але навчається у вищому або професійно-технічному закладі на денній формі, додатково подається довідка, що підтверджує її навчання.)

 

Зав.ДНЗ Л.Кузьмук